Detailhandel

Retningslinjer

Centerområderne i Odder og Hov byer samt område til særligt pladskrævende varegrupper i Odder by fremgår af kortet.

Statisk kort

Butikker skal placeres inden for centerområderne og område til særligt pladskrævende varegrupper. Butikker til lokal forsyning kan etableres uden for centerområderne og område til særligt pladskrævende varegrupper.

I Odder by kan der planlægges for nybyggeri og omdannelse af eksisterende byggeri til butiksformål inden for et maksimalt bruttoetageareal på 12.000 m². Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 3.500 m² og for udvalgsvarebutikker 2.000 m².

I Hov kan der planlægges for nybyggeri og omdannelse af eksisterende byggeri til butiksformål inden for et maksimalt bruttoetageareal på 3.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er på 1.000 m².

Inden for område til særligt pladskrævende varegrupper kan der etableres butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus-, sten- og betonvarer samt møbler (særligt pladskrævende varer). Butikkerne kan maksimalt opføres med et samlet bruttoetageareal på 15.000 m².

Den enkelte butik, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, må have et bruttoetageareal på maksimalt 3.000 m². Dog kan der indrettes to butikker med et bruttoetageareal på maksimalt 5.000 m².

Den maksimale butiksstørrelse for butikker til lokal forsyning er 1.000 m².

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at styrke de eksisterende bymidter som levende og varierede handelscentre, fremme tilgængeligheden for alle trafikanter herunder især den gående, cyklende og den kollektive trafik, samt at fortætte byerne.

Redegørelse

Det er et krav fra staten, at butikker skal placeres inden for afgrænsede områder. Butikker i lokalcentrene og butikker til lokal forsyning er undtaget.

Detailhandelsstrukturen i Odder Kommune

Odder

I kommunens hovedby Odder er der udpeget 1 bymidte, som kan servicere den centrale og sydlige del af byen. På baggrund af afstanden til bymidten og fordi næsten al byudvikling i Odder sker mod nordvest og nordøst, er der desuden udpeget et mindre lokalcenter i den nordlige del af Odder by, således at der lokalt bliver mulighed for supplerende indkøb af basale dagligvarer. Derudover er området til handel med særlige pladskrævende udvalgsvaregrupper i den nordlige del af Odder by blevet udvidet i overensstemmelse med den faktiske anvendelse og et forventet behov for omdannelse.

Hov

I havnebyen Hov er der udpeget en bymidte langs hovedvejen til færgelejet, som, udover at servicere indbyggerne i kommunens næststørste by, kan understøtte byens og den omgivende kystregions store vækstpotentiale inden for oplevelsesøkonomien.

Øvrige byer

I kommunens lokalcentre og landsbyer er der ikke udpeget særskilte områder til detailhandel, men der vil kunne etableres enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning inden for de rammeområder, der er udlagt til boligformål eller til blandet bolig- og erhvervsformål.

De maksimale butiksstørrelser følger de i planloven fastsatte øvre grænser.

Odder Kommune fik i 2014 udarbejdet en detailhandelsanalyse. Den viser, at der i kommunen er ialt er 29 butikker til dagligvareforsyning, 27 butikker med tekstil, 69 butikker med øvrige udvalgsvarer og 16 butikker med pladskrævende varegrupper. Detailhandelsarealet er sammenlagt på 67.000 m² fordelt med 27.319 m² til dagligvarer, 7.034 m² til tekstil, 23.391 m² til øvrige udvalgsvarer og 9.256 m² til særligt pladskrævende varegrupper. Detailhandelsanalysen viser desuden en betydelig vækst i omsætningen inden for tekstil og øvrige udvalgsvarer, mens der har været et fald i omsætningen af dagligvarer.

Det skønnes, at den sydligste del af Aarhus Kommune er opland til butikkerne placeret i Odder by. Her tænkes særligt på dagligvarebutikkerne. Det vurderes dog, at både Aarhus og Horsens byer er konkurrenter, fordi der tilbydes alle typer af indkøb og oplevelser samtidigt med, at tilgængeligheden er høj, særligt til Horsens by. For at fastholde og udvide Odders opland er det nødvendigt at skabe indkøbsoplevelser, der adskiller sig i forhold til nabobyerne.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.