Klimatilpasning

Retningslinjer

De områder, hvor der kan ske oversvømmelse og de 5 indsatsområder, fremgår af kortet.

Ny bolig- og erhvervsbebyggelse, tekniske anlæg o. lign. skal i de oversvømmelsestruede områder etableres, så de er sikrede mod oversvømmelse. Det vil sige placeres på højere beliggende arealer, på forhøjninger eller med høje sokler.

Statisk kort

Formål

Formålet med retningslinjerne er, at forebygge de forventede fremtidige over-svømmelser som følge af et klima med flere skybrudshændelser og ”koblet regn”.

Redegørelse

Risikokortlægningen i Klimatilpasningsplanen for Odder Kommune har vist, at der især er 5 områder, hvor der kan være behov for at sætte fokus på klimatilpasning.

Det drejer sig om:

 1. Odder by: Odder Å v/ Østergade og Stampmøllebæk v/ Rådhusgade
 2. Odder by: Odder Å v/ Rosensgade, Nørregade og Frederikshaldvej
 3. Odder by: Rævs Å v/ Skovly, Boulevarden og Engdalsvej
 4. Hov
 5. Assedrup: Assedrup Bæk

De 5 områder er karakteriseret ved:

 • At ligge i boligområder hvor der potentielt er maksimalt værditab ved oversvømmelse
 • At dele af områderne er fælleskloakerede, hvilket giver risiko for opspædet spildevand på terræn
 • At der i områderne er risiko for oversvømmelse fra både vandløb, skybrud og kloak. Et enkelt område har derudover også risiko for oversvømmelse fra havet (Hov)
 • At ligge i områder der allerede har oplevet oversvømmelser i en vis udstrækning, dog med undtagelse af indsatsområde nr. 3 (Odder by: Rævs Å v/ Skovly, Boulevarden og Engdalsvej)
 • At kompleksiteten i hvert enkelt område er stor, hvorfor der er behov for yderligere undersøgelser for at afdække risikoen i de enkelte områder og mulige tiltag

Klimatilpasning er et delt ansvar mellem private grundejere, kommunen og spildevandsselskabet.

Private grundejere har ansvar for at klimasikre og -tilpasse egen ejendom for at beskytte egne værdier, men også for at sikre, at regnvand fra egen ejendom ikke generer naboer. Det gælder både boligejere, landbrug og virksomheder. Den enkelte kan med forholdsvis små tiltag gøre en stor indsats for at klimatilpasse egen bolig.

Grundejere kan eksempelvis forebygge vand i kælderen ved:

 • At sikre at terræn hælder væk fra bygningen
 • At etablere græsarmeret belægning, så vand kan sive ned i jorden
 • At afblænde eller flytte vinduer og udluftningsåbninger, som er placeret, hvor vandet lægger sig
 • At lukke eller fjerne afløb i kælder, installere evt. højvandslukke, der klapper i og forhindrer vand i at løbe tilbage m.m.
 • At etablere høje kanter rundt om lyskasser og trappetrin ved kælderindgang
 • At overdække og tætte lyskasser, trappeskakte m.m.
 • At etablere ”små diger”
 • At etablere høj sokkel ved tilbygning eller nybyggeri

Odder Kommune og Odder Spildevand a/s har ansvar for de kollektive løsninger. I forlængelse af klimatilpasningsplanen vil Odder Kommune udarbejde planer for kommunens indsats i forhold til de 5 indsatsområder, som er nævnt ovenfor.

De 5 indsatsområder er alle byområder. I byområder handler klimatilpasning i høj grad om at undgå, at kloakkerne bliver overbelastede. Det kan ske ved at udvide kloakker eller at separatkloakere for at begrænse følger af oversvømmelse.

Alternativt kan regnvandet afledes lokalt ved nedsivning evt. kombineret med tilbageholdelse i f.eks. faskiner, bassiner, vådområder, sænkede grønne områder, søer, kanaler og regnbede.

Herudover kan grønne tage bidrage til at forsinke og fordampe regnvand, ligesom vej- og parkeringsanlæg kan udformes, så de kan tilbageholde og aflede vand.

I 2013 er der vedtaget ny lovgivning, der udvider spildevandsselskabernes muligheder for at medfinansiere klimatilpasning. Målet er, at spildevandselskaber via taksterne kan finansiere løsninger til håndtering af regnvand, som er integreret i projekter, der ligger uden for selskabernes traditionelle ansvarsområde.

Som noget nyt vil selskaberne f.eks. kunne medfinansiere følgende:

 • Udvidelse og opstemning af vandløb opstrøms byarealer
 • Anlæg eller ombygning af rekreative arealer, så de kan bruges til at opsamle eller nedsive store mængder regnvand
 • Ombygning af veje eller stier, så de kan bruges til afledning af vand
 • Anlæg af veje eller stier med belægninger, der tillader nedsivning

Det er en betingelse for medfinansiering via spildevandstaksterne, at det kan sandsynliggøres, at projektet er økonomisk fordelagtigt i forhold til traditionelle, spildevandstekniske løsninger.

Det er i den forbindelse en væsentlig pointe, at det ekstra vand bør opfattes som en ressource og en mulighed, frem for blot et problem. Fordelen ved denne tilgang er, at investeringer i anlæg til klimatilpasning ikke kun skal sikre mod oversvømmelse, men også give merværdi i form af eksempelvis rekreativ, æstetisk eller funktionel værdi.

I de 5 udpegede indsatsområder er kompleksiteten i hvert enkelt område stor. Der er derfor behov for yderligere analyser, før der peges på konkrete løsninger. Der skal for hvert område laves en analyse bestående af en mere præcis beregning af, hvornår oversvømmelserne vil optræde, i hvilket omfang og hvilken skadevirkning de dermed vil have. Som grundlag for analyserne skal der foretages en opmåling af udvalgte bynære vandløbsstrækninger for at bestemme kapaciteten i vandløbene.

Såfremt analyserne viser, at hyppigheden eller skadevirkningen i et område vil få et væsentligt omfang, skal der udarbejdes et eller flere løsningsforslag til hvert område.

Løsningsforslagene skal indeholde:

 • En beskrivelse af tiltaget
 • En redegørelse for effekten af tiltaget
 • Et overslag over prisen på at gennemføre det, herunder hvilke finansieringsmuligheder der er
 • En vurdering af om tiltaget har synergi med andre mål, som for eksempel tilvejebringelse af rekreativ, æstetisk eller funktionel værdi
 • En vurdering af om tiltaget har positiv eller negativ effekt på miljøet i vandløbet og de vandløbsnære arealer

I forbindelse med at finde frem til konkrete løsninger skal berørte borgere, virksomheder og andre relevante interessenter involveres.

Det fremgår af rammebestemmelserne om området er udpeget som indsatsområde.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.