Detailhandelsudvikling

Mål

Byrådet:

 • Vil i samarbejde med Køb Odder, UdviklingOdder og andre interessenter arbejde for at fremme omsætning og beskæftigelse i detailhandlen i Odder Kommune gennem rammebetingelser, fælles udviklingsaktiviteter, markedsføring og lignende.
 • Vil fremme et varieret butiksudbud i Odder by.
 • Vil arbejde på at fastholde og udvikle detailhandlen i de fem lokalcenterbyer, i det omfang det er muligt.
 • Vil arbejde for, at centerområdet i Odder og Hov byer kan rumme et varieret bymiljø med en blanding af boliger, butikker og service.
 • Vil arbejde for at Odder bys rolle som dynamisk handelsby udbygges.
 • Vil fortsætte udviklingen af Odder midtby ud fra midtbyplanen.
 • Vil arbejde for fortsat at udvikle Torvet i Odder by.
 • Vil arbejde for at binde stationsområdet og butiksområdet i Nørregade bedre sammen med butiksmiljøet i Rosensgade i Odder by.
 • Vil fortsætte dialogen med bygnings- og butiksejere om facadeudformning og skiltning.
 • Vil stille høje krav til indpasning af nybyggeri i centerområderne i Odder og Hov byer og sikre, at butikker og andre publikumsorienterede virksomheder og funktioner placeres i stueplan.
 • Vil anvende beplantning, blå og grønne elementer til at styrke den visuelle identitet og helhed i centerområderne i Odder og Hov byer.

Redegørelse

Odder Kommune har sin styrke i et godt handelsliv med varierede tilbud og kvalitet i bylivet. Man behøver ikke tage til Aarhus, Horsens eller Skanderborg for at handle.

Byrådet vil fortsat arbejde for at udbygge de gode rammer og udviklingsmuligheder for kommunens detailhandel. Det er Byrådets ønske, at Odder by skal styrkes som handelsby for at modvirke, at daglig- og udvalgsvarehandelen flyttes til nabobyerne Horsens, Skanderborg og Aarhus. I erhvervsområder med god eksponering langs hovedindfaldsveje til Odder, øges muligheden for etablering af butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Området er med strukturplan for Odder Nord i højere grad tilpasset eksisterende forhold.

Byrådet vil arbejde videre med midtbyplanens realisering til fordel for handel og byliv. Torvet er midlertidigt indrettet forud for en gennemgribende renovering, der ønskes realiseret inden for en kommende årrække. Derudover vil Byrådet arbejde for at synliggøre midtbyen ved at etablere en sammenhæng mellem stationsområdet og midtbyen, samt skabe større synergi mellem butiksområdet i Nørregade og butiksmiljøet i Rosensgade.

Det er også Byrådets ønske, at kommunens borgere skal kunne foretage daglige indkøb så tæt på boligen som muligt. Således er der i forbindelse med boligudbygningen i den vestlige del af Odder by givet mulighed for at etablere mindre, lokale detailhandelsforretninger. For at give cyklister og fodgængere bedre muligheder for at komme til og fra bycentrene og butikker til lokalområdets forsyning, vil de lokale stier løbende blive udbygget.

Afgrænsede byer i landzone

I de afgrænsede byer i landzone og i sommerhusområderne vil der fortsat være mulighed for at etablere enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning. Det kan være mindre discountbutikker, gårdbutikker og specialbutikker, der kan være med til at sikre liv og udvikling på landet.

De fem lokalcentre

Byrådet arbejder for at støtte detailhandlen i de fem lokalcentre Saksild, Hov, Ørting, Hundslund og Gylling ved fortsat at sikre, at der er udlagt arealer til nye boligområder i byerne.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.