Vurdering af virkningerne på miljøet

Retningslinjer

Ved etablering af anlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, skal der optages retningslinjer i kommuneplanen for anlæggets beliggenhed og udformning på baggrund af en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). Det kan ske ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Formål

Retningslinjen skal sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet, som grundlag for Byrådets beslutninger om at give eller afslå tilladelse til anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt. Inddragelse af offentligheden er en vigtig del af beslutningsprocessen. På den måde sikres, at Byrådet har et godt grundlag for at træffe miljømæssigt bedre beslutninger.

​Redegørelse

En række større anlæg og projekter, der antages at påvirke miljøet væsentligt, skal miljøkonsekvensvurderes, inden de realiseres. Det vil sige, at kommuneplanretningslinjer for det pågældende anlæg eller projekt skal ledsages af en redegørelse for dets virkninger på miljøet - en såkaldt VVM-redegørelse.

Retningslinjen gælder for anlæg og projekter, der er opført i to bilag til VVM-bekendtgørelsen. Af bekendtgørelsen fremgår hvilke anlæg og projekter, der skal udarbejdes VVM-redegørelse for.

Som eksempler på anlæg og projekter, der altid kræver VVM, kan nævnes større kraftværker, spildevandsanlæg, vejanlæg og butikscentre. Eksempler på anlæg og projekter, som kan være omfattet af VVM, er mindre varmeværker, veje og campingpladser. En konkret vurdering af projektets karakteristika, placering og potentielle miljøpåvirkning - en såkaldt screening - afgør, om et anlæg eller projekt er omfattet af VVM-reglerne.

Der er opstillet en række krav til, hvad en VVM-redegørelse skal indeholde. Den skal belyse samtlige miljømæssige konsekvenser af et anlæg eller projekt, herunder eventuelle relevante alternative udformninger eller placeringer. Et alternativ, der altid skal beskrives, er hvis anlægget eller projektet ikke gennemføres, det såkaldte 0-alternativ. Derudover skal mulige løsningsforslag, som kan reducere anlæggets eller projektets virkninger på miljøet, beskrives.

Ansøgeren skal levere alle de oplysninger, der er nødvendige for at lave en miljøvurdering. Det er kommunens opgave at sikre, at alle konsekvenserne er belyst tilstrækkeligt. På baggrund af VVM-redegørelsen udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Dette tillæg skal sammen med VVM-redegørelsen vedtages af Byrådet, inden projektet kan igangsættes.

Kommuneplanen indeholder en række foreløbige arealreservationer til anlæg og projekter, der er omfattet af VVM-bestemmelserne.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter