Forebyggelse af klimaforandringer

Mål

Byrådet:

  • Vil arbejde for, at kommunen som geografisk enhed er CO2-neutral i 2030, hvad angår el- og varmeforsyning.
  • Vil arbejde for at omstille transport til brug af fossilfri brændsler senest i 2050.
  • Vil udarbejde en Strategisk Plan for en bæredygtig energiforsyning af kommunen som geografisk enhed.
  • Vil udarbejde en Strategisk Plan for en bæredygtig energiforsyning af kommunen som virksomhed. 
  • Vil arbejde for, at der minimum hvert andet år udarbejdes et CO2 regnskab for kommunen som geografisk enhed og kommunen som virksomhed.
  • Vil arbejde for, at der planlægges for lavenergibebyggelse i byer uden for fjernvarmeområderne.
  • Vil udpege arealer til etablering af vådområder med henblik på at binde CO2.
  • Vil udpege arealer til skovrejsning og understøtte projekter til fremme af skovrejsning og etablering af vådområder med henblik på at binde CO2.

Redegørelse

Andelen af vedvarende energi udgjorde i 2013 25 % af det samlede energiforbrug for Odder Kommune som geografisk enhed. CO2-udledningen udgjorde samme år 134.000 tons. Den største udledning stammer fra transport nærmere bestemt fra trafikken på vejene. Herefter kommer udledning fra elektricitet og opvarmning samt fra landbruget.

Byrådet vedtog i november 2009, at Odder Kommune vil være CO2-neutral i 2030 som geografisk enhed. For at holde os selv op på det mål vi har fastsat, har Odder Kommune indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være Klimakommune. Aftalen indebærer, at kommunen fremadrettet har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO2 med 2 % årligt fra kommunen som virksomhed. Odder Kommune har desuden indgået i netværket Compact of Mayors, der samarbejder om at nedbringe CO2-udledningen på tværs af by- og landegrænser.

I 2013-15 deltog kommunen i regionssamarbejdet om at formulere en fælles kommunal energistrategi for det geografiske område Region Midtjylland. Strategien kommer med en række anbefalinger og viser, at vi med kendte teknologier kan øge andelen af vedvarende energi i Region Midtjylland som geografisk område fra de nuværende 33 % til ca. 70 %. Tilbage står en række langsigtede udfordringer, som skal løses, inden det endelige mål om 100% vedvarende energi kan nås.

At omstille transport til brug af fossilfri brændsler er en udfordring, der kun kan løses ved samarbejde på tværs af kommuner og energiaktører. Derfor har kommunen deltaget i partnerskab for biogas til buskørsel i Region Midtjylland. Det har ved potentialeopgørelse vist, at der endnu ikke er basis for at etablere gastankstationer i Odder Kommune. Byrådet vil forsat søge forskellige muligheder, men det anses ikke for at være realistisk, at transport er omstillet til brug af fossilfri brændsler før senest i 2050. Denne målsætning er i overensstemmelse med den energipolitiske aftale af 22. marts 2012, hvor aftalens initiativer peger frem mod et langsigtet mål om at energiforsyningen i 2050 skal være 100 % baseret på vedvarende energi.

Strategiske Energiplaner

Byrådet vil udarbejde en Strategisk Energiplan for en bæredygtig energiforsyning af kommunen som geografisk enhed. Den Strategiske Energiplan skal sikre et fremtidigt energisystem, der både er CO2-neutralt, energieffektivt og fleksibelt. Der skal være et optimalt samspil mellem energibehov og energiforsyningen, der sikrer, at energiressourcerne bliver udnyttet mest optimalt. Det er en opgave, der skal løftes i flok. Alle skal være med, hvis målet om CO2-neutralitet skal opnås. Der vil i høj grad være tale om samarbejde med borgere og erhvervsliv. 

Der er i kommuneplanen allerede flere muligheder for at udbygge en CO2-neutral energiforsyning. Der er udpeget 5 vindmølleområder beliggende ved Torrild, Ondrup, Åkær, Tendrup Vestermark og Hadrup. Byrådet vil ved konkrete ansøgninger tage stilling til opførelse af vindmøller inden for de 5 områder. Der er pt. pågående planlægning for områderne ved Torrild og Tendrup Vestermark. Ligeledes er der udlagt et område til fælles biogasanlæg mellem Ørting og Gylling. Ved konkret ansøgning vil Byrådet tage stilling til opførelse af et biogasanlæg inden for området. Endelig vil Byrådet i dialog med forsyningsværkerne arbejde for en bæredygtig fjernvarme og udvide fjernvarmeområderne, så fossile brændsler erstattes med bæredygtig fjernvarme. Senest er Odder Varmeværks forsyningsområde udvidet til Rørth og Saksild. 

Kommunen arbejder derudover generelt på at begrænse trafikken på vejene. Et væsentligt mål i kommunens trafiksikkerhedsplan er, at flere skoleelever benytter cyklen frem for at blive bragt til og fra skole i bil. Desuden deltager kommunen aktivt i arbejdet med etablering af Letbanen i det Østjyske område. Målet er, at flytte en del af den persontransport, der foregår med bil på Aarhusvej til den kollektive trafik.

Endelig arbejder kommunen på at nedbringe udledningen af CO2 fra forbruget af el og varme i kommunens egne bygninger, idrætsanlæg, færge (Tunø Færgen), tjenestekørsel og vintertjeneste.

Herudover ønsker Byrådet gennem udlæg af nye skovrejsningsområder at bidrage til at nedbringe udledningen af CO2. En hektar skov binder 14 tons CO2 årligt, hvilket svarer til udledningen fra 1½ borger.

For at holde fokus på klimakommuneaftalen, der er indgået med Danmarks Naturfredningsforening vil Byrådet udarbejde en Strategisk Energiplan for kommunen som virksomhed. Strategien skal sikre, at udviklingen går den vej vi ønsker.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.