Byudvikling

Statisk kort

Mål

Byrådet:

 • Vil understøtte en udvikling med Odder by som kommunecenter og fem lokalcentre: Hov, Saksild, Gylling, Ørting og Hundslund.
 • Vil skabe velafgrænsede bysamfund i forhold til det omgivende landskab og miljø.
 • Vil forskønne og forbedre ankomsten til byer og bydele ved bl.a. plantning af vejtræer og andre grønne elementer langs vejene.
 • Vil styrke det blå og grønne strøg omkring Odder Å.
 • Vil udvikle nye bydele, udstykninger og boligområder i respekt for landskabet med fokus på kvalitet, grønne kiler, vand og liv.
 • Vil kunne tilbyde byggemuligheder med et varieret boligudbud i Odder by og de fem lokalcentre.
 • Vil sikre oplandsbyernes særlige kvaliteter.
 • Vil klimasikre nye udstykninger ved at lede regnvandet bort dels ved nedsivning, dels til våde regnvandsbassiner, samt arbejde for at minimere det befæstede areal i lokalplaner.

Redegørelse

Byvækstområderne er områder, der planlægges overført til byzone ved lokalplanlægning inden for kommuneplanperioden på 12 år.

Bymønster

Odder Kommune har sin styrke i sit bymønster. Det består af et kommunecenter og fem velfungerende lokalcentre med decentrale servicetilbud i form af skoler og institutioner. Den decentrale struktur skaber attraktive bosætningssteder, der understøtter den lokale service.

Statisk kort

Odder by har ca. 11.700 indbyggere og er kommunecenter med både handel, service, uddannelse og arbejdspladser.

De fem lokalcentre er Hov, Saksild, Gylling, Ørting og Hundslund. De har tilsammen godt 4.000 indbyggere, fordelt med 1500 i Hov, godt 750 i Saksild, 650 i henholdsvis Gylling og Ørting og godt 520 i Hundslund. En udpegning af en by som lokalcenter er baseret på omfanget af den lokale service.

Nye byggemuligheder i lokalcentrene skal primært ske i forbindelse med omdannelse af arealer inden for eksisterende rammeudlæg. Byrådet har vurderet, at helhedsplan for Hov Havn og de tidligere udlagte byudviklingsmuligheder i Saksild, Gylling, Ørting og Hundslund levner tilstrækkelig plads til byudvikling inden for kommuneplanperioden.

På baggrund af befolkningsprognosen fra 2015 forventes etableret godt 830 boliger i de tre største byer og det åbne land med den fordeling, som fremgår af skemaet nedenfor.

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt
Odder og det åbnet land 47 54 54 52 51 54 52 54 48 52 52 52 54 53 729
Hov 4 4 4 5 4 6 6 6 6 6 6 6 5 5 73
Saksild 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28

I alt

53 60 60 59 57 62 60 62 56 60 60 60 61 60 830

Arealudlæg til byudvikling i Odder består af rummelighed inden for allerede kommuneplanlagte områder. Desuden er medtaget en restrummelighed inden for lokalplanområde 1109 ved Randlevvej i den sydlige del af Odder. Herudover er der som noget nyt i planperioden udlagt arealer til "Grøn bosætning" ved Økologiens Have. Der har ved udarbejdelse af Udviklingsplan 2014-18 vist sig at være interesse for alternative og bæredygtige boformer som "Grøn bosætning". Der er tale om en samlet boligbebyggelse med fælles dyrkningsarealer til selvforsyning.

Der er tilsvarende udlagt et areal til "Grøn bosætning" ved Assedrup. Hensigten er, at de to områder skal kunne understøtte hinanden i udviklingen af boformen i synergi med Økologiens Have i den nordøstlige del af Odder by. "Grøn bosætning" er i overensstemmelse med et af planprincipperne i det strategiske regionssamarbejde "Business Region Aarhus" som Odder Kommune deltager i. Arealerne til boliger til "Grøn bosætning" i Odder by er medtaget i opgørelsen af rummelighed for planperioden. 

By

Type Rummelighed i ha
Odder Bolig 90
Hov Bolig 15
Saksild Bolig 2,9
Odder Erhverv 20
Hov Erhverv 0
Saksild Erhverv 0

Kvalitet i byudviklingen

”Vækst med kvalitet” har været Byrådets fokusområde, siden indsatsområdet blev vedtaget på et visionsseminar i 2006. Som opfølgning på visionsseminaret har Byrådet vedtaget ”Arkitekturstrategi 2011”, som er revideret i forbindelse med denne kommuneplanrevision.

Det er strategiens visioner, der ligger til grund ved lokalplanlægning og planlægning af større områder (strukturplaner). Både den hidtidige og kommende udbygning af Odder Vest er konkrete eksempler på realiseringen af Byrådets vision.

Kvalitet i byudviklingen er bl.a.:

 • At kunne tilbyde en variation af boligmuligheder.
 • At regulere på udseende og de fysiske rammer for at give områderne et karakteristisk udtryk.
 • At sikre naturkvaliteterne i de udbyggede områder.
 • At indpasse boligerne med respekt for og adgang til de eksisterende naturkvaliteter ved udbygning af nye områder.
 • Generelt at tage hensyn til natur-, miljø- og kulturinteresserne samt landbrugsdriften i forbindelse med byudviklingen.

Et varieret boligudbud omfatter etagebyggeri, tæt-lave boliger og åben-lave boliger, ligesom det at kunne tilbyde såvel bynære boliger som boliger med rekreative kvaliteter er et udtryk for at råde over et varieret boligudbud. Herunder ønsker Byrådet at udpege områder til alternative, bæredygtige bomiljøer.

Hensynet til grundvandet er et væsentligt miljøhensyn i byplanlægningen. Ved udlæg af arealer til byformål i områder med særlige drikkevandsinteresser skal det derfor sikres, at det ikke fører til forurening af grundvandet. I nitratfølsomme områder skal nyt byggeri undgås. I perioden udlægges ikke nye byudviklingsområder inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller i nitratfølsomme områder.

Ud over ovenstående vil Byrådet, når der sælges kommunal jord til private til boligformål, lade tinglyse deklarationer om sprøjteforbud på jorden.

Odder by – kommunecenter

I Odder by er der forudsat et boligbyggeri i planperioden på omkring 52  boliger i gennemsnit pr. år.

Byrådet har i løbet af forrige planperiode vurderet og sammenlignet forskellige muligheder for byvækst i Odder by og har på den baggrund vedtaget, at der skal satses på en fortsat byudvikling mod vest og nordvest. Kommuneplanen åbner mulighed for etablering af godt 729 nye boliger i Odder by i planperioden, og hertil skal lægges den mulige tilvækst af omkring 20 boliger i forbindelse med etablering af en grøn bosætning ved Økologiens Have i den østlige del af byen.

I den forgangne planperiode er der sket en større planlægning og udbygning af Odder Vest i områderne syd for Stampmølle Bæk (rammeområde 1.B.38).  Hele området er lokalplanlagt bortset fra et mindre område på ca. 4 ha. ved Snærildgård.

Den fremtidige udbygning vil ske nord for Stampmølle Bæk inden for rammeområderne 1.B.39, 1.B.40. og 1.B.41. Tilsammen udgør de 3 rammeområder ca. 77 ha.

Herudover er der i den nordvestlige del af Odder by et perspektivareal på ca. 31 ha. Dermed har Byrådet tilkendegivet, at arealet ikke umiddelbart påregnes inddraget til byformål før det er sandsynliggjort, at der er behov for en større rummelighed til byudvikling i Odder by. 

Før boligområderne kan lokalplanlægges har Byrådet vedtaget, at der snarest og senest i forbindelse med den første lokalplan inden for et rammeområde skal udarbejdes en samlet strukturplan for det pågældende rammeområde. På den baggrund er der allerede udarbejdet en strukturplan for rammeområdet nord for Stampmølle Bæk.

I den strukturplan er åbnet planlægningsmulighed for bebyggelse i op til 4 etager. Målet er at udnytte og understrege områdets bakkede terræn. I den nordøstlige del af byudviklingsområdet ved Nygård Tværvej og Bondesvadvej er der ligeledes åbnet mulighed for at planlægge for bebyggelse indpasset i landskabet med op til 4 etager. Det skal sikres, at udenomsarealerne i tilknytning til evt. etagebebyggelser lukkes op for offentligheden som rekreative, parklignende udsigtsområder.

Ud over ovenstående er der en igangværende udbygning af et lokalplanlagt område på ca. 12 ha mellem Houvej og Randlevvej sydøst for Odder by.

Efter sidste planperiode vedtog Byrådet at revidere planlægningen for erhvervsområderne i Odder Nord. I den forbindelse er afgrænsningen af områder til bl.a. pladskrævende varegrupper i højere grad tilpasset eksisterende forhold. Der skal ved en lokalplanlægning af området søges indpasset grønne strøg til forskønnelse af erhvervsområdet.

Desuden skal den igangværende byfortætning i VitaPark Odder fortsættes.

Odder by har en stor kvalitiet med de mange vandløb, der løber gennem byen. Det er rekreative forbindelser, der fletter sig ind i byen. Særligt Odder Å har en stor betydning for byen og dens historie. Byrådet vil i planperioden arbejde for at styrke det rekreative blå-grønne strøg omkring åerne særligt med fokus Odder å. Åforløbet ved Polititorvet er et eksempel på de kvaliteter, der kan skabes i samspillet mellem byrummet og det blå strøg. Åen er et markant element, der kan være kilde til naturlige mødesteder og give mange forskellige former for oplevelser ved vandet. 

Hov – lokalcenter

Siden 2004 har Byrådet arbejdet med byomdannelse på havnearelerne i Hov.

I juni 2014 afsluttede Byrådet arbejdet med en helhedsplan for Hov Havn. Helhedsplanen er ved at blive konkretiseret. I den forbindelse er der ikke mindst fokus på områdets opkobling på den gamle centrale del af Hov by og hvordan der sikres en fornuftig trafikafvikling for trafikhavn, byomdannelsesområdet på havnen, lystbådehavnen og den gamle bykerne. Helhedsplanen omfatter et opfyldt havneareal på knap 3 ha og giver mulighed for etablering af omkring 70 nye boliger, hvoraf en mindre del kan indrettes med erhverv.

Som et led i helhedsplanen er der i den forgangne planperiode sket en mindre ændring af plangrundlaget for et område i den nordlige del af Hov. Her er et område ved et kommuneplantillæg og en lokalplan blevet ændret fra et offentligt areal til et erhvervsareal. Anvendelsen af området er uændret til opbevaring af både og parkering med henblik på aflastning af havneområderne.

Ud over ovenstående er det muligt at udbygge et areal på godt 1 ha nord for trafikhavnen til boligformål. 

Endelig er en del af Hov omfattet af kommuneplanens udpegning af kulturmiljøer. Det drejer sig om to kystnære områder, dels strandarealerne nord for trafikhavnen på kystsiden af Villavej, dels arealerne mod syd langs Strandgade, herunder Hov Skibs- og Bådebyggeri. Derudover er byens gamle stationsbygning og landsbyskole omfatttet af kulturmiljøudpegningen. Disse kulturmiljøer skal så vidt muligt sikres i den fremtidige planlægning af byen.

Der udlægges ikke nye arealer til boliger i Hov i planperioden.

Saksild – lokalcenter

Byudviklingen i Saksild er planlagt til at foregå på arealerne øst for Rudevej mellem den sydlige og den nordlige del af byen. Målet er på sigt at "binde byen sammen". Udbygningen skal foregå i et tempo, der sikrer både den sociale sammenhæng i byen og et godt befolkningsgrundlag for skolen. Der er udarbejdet en lokalplan for den nordligste del af området. Lokalplanen giver umiddelbart mulighed for at opføre 17 åben-lave boliger og udbygningen af området er påbegyndt. Som 2. etape kan der foretages en lokalplanlægning af den sydlige del af området inden for rammeområde 3.B.10. I forhold til sidste planperiode er arealet mellem nord og syd ændret til et perspektivareal. Byrådet har hermed tilkendegivet, at arealet ikke umiddelbart kan påregnes inddraget til byformål, før det er sandsynliggjort, at der er behov for en større rummelighed til byduvikling i Saksild. 

Saksild by er beliggende i kystnærhedszonen ca. 1 km vest for havet. Det er derfor ikke muligt at udbygge byen uden for kystnærhedszonen. Rammeområderne og perspektivarealet er placeret bag en eksisterende campingplads og sommerhusområder. Ved den videre planlægning af områderne lægges vægt på at fastholde en grøn bufferzone mellem byen og sommerhusområdet.

En byudvikling af Saksild understøtter de allerede foretagne investeringer i infrastrukturen og grundlaget for skolen. 

Der udlægges ikke nye arealer til boliger i Saksild i planperioden.

Øvrige lokalcentre – Ørting, Hundslund og Gylling

I Ørting, Gylling og Hundslund er hverken udlagt nye rammeområder eller perspektivarealer, da Byrådet vurderer, at der p.t. er tilstrækkelige muligheder for at etablere nye boliger i byerne.

Øvrig boligudvikling

Med afgrænsning af landsbyer i landzone har Byrådet tilkendegivet hvor meget disse landsbyer evt. kan vokse.

I dennne planperiode udlægges særligt et område til "Grøn bosætning" ved Assedrup. Der er tale om en bebyggelse på 20 boliger på sigt, men udbygningen forventes at kunne foregå med 10 boliger på 4 år. Arealer omfattet af de afgrænsede byer udlægges til blandet bolig- og erhvervsformål med en generel ramme for lokalplanlægning, som også skal sikre, at udvikling sker under hensyn til landbymiljøernes skala, særlige karakteristika og bevaringsværdier.

Omkring halvdelen af de byer, der foreslås afgrænset i Kommuneplan 2017-29, er endvidere omfattet af kommuneplanens udpegning af kulturmiljøer. Typisk er udpegningen sket for at sikre den eksisterende vej- og bystruktur, samt enkelte særlige bygninger eller pladser i byerne. Disse kulturmiljøer skal så vidt muligt sikres gennem den videre planlægning af byerne.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.