Støj

Retningslinjer

Støjniveauet for vej- og jernbanetrafikken i forhold til forskellige former for anvendelse som bolig-, sommerhus- og hotelformål må så vidt muligt ikke overstige de grænser, der er fastlagt i de til enhver tid gældende vejledninger fra miljøstyrelsen.

Inden for eksisterende, støjbelastede områder i byzone kan der kun opføres nye boliger, hvis de er støjisolerede, så miljøstyrelsens grænseværdier for støjniveau målt indendørs i sove- og opholdsrum er overholdt.

Ved udlæg af areal til håndværks- og industrivirksomheder eller anden støjende virksomhed eller aktiviteter skal det sikres, at det udendørs støjniveau, som påføres eksisterende eller planlagt sammenhængende støjfølsom bebyggelse, normalt ikke overskrider de værdier, der fremgår af de til enhver tid gældende vejledninger om virksomhedsstøj.

Ved byomdannelse af støjbelastede områder til støjfølsom anvendelse, skal der foreligge sikkerhed for, at støjbelastningen er bragt til ophør inden for en periode på 8 år.

Inden for støjbelastede områder i landzone kan der ikke udlægges areal til støjfølsomme formål som boliger, rekreative formål og lignende, medmindre der sikres et tilfredsstillende støjniveau. Samme hensyn skal varetages i forbindelse med enkelttilladelser til bebyggelse m.m. til støjfølsomme formål.

Områder nær planlagte vindmøller skal friholdes for placering af ny beboelse og/eller støjfølsom arealanvendelse.

Grænsen for vibrationer fra togtrafik er Law 75 dB (KB-vægtet accelerationsniveau). Det indebærer, at der skal holdes en minimumsafstand på 25 m fra spormidte af jernbane til ny bebyggelse.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er gennem planlægningen og i enkeltsagsbehandling at forebygge støjgener og vibrationer, der kan opstå i nye og eksisterende boligområder fra eksisterende og nye veje, jernbaner og erhvervsområder, samt at åbne mulighed for at forny boligkvarterer i eksisterende byområder selvom det pågældende kvarter ligger i et støjbelastet område.

Redegørelse

Retningslinjerne sigter mod at sikre et tilfredsstillende støjniveau i overensstemmelse med de til enhver tid foreliggende vejledninger fra miljøstyrelsen. De fastlagte støjgrænser for erhverv er typisk overholdt, hvis retningslinjerne om afstande mellem bolig og erhverv er overholdt.

Det er en forudsætning ved fornyelse af boligkvarterer, at der bliver gennemført støjisolerende tiltag på de nye boliger samt støjafskærmning af de udendørs opholdsarealer, så den fremtidige anvendelse og udvikling af det aktuelle område reelt kan gennemføres.

Problemer som følge af etablering af støjende virksomhed eller lignende løses generelt efter miljøbeskyttelseslovens regler. En undtagelse er problemer med støj fra veje, jernbaner og lignende, som ikke kræver tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Hvis et erhvervsområde er under afvikling skal en overgangsordning på 8 år sikre, at de virksomheder der er i områdethar en rimelig frist til at tilpasse sig den ny situation. Målet er at sikre, at byomdannelse ikke medvirker til at presse velfungerende virksomheder ud af byen. Områder, hvor der ikke er udsigt til, at støjen fjernes inden for overgangsperioden, er ikke egnede til byomdannelse.

Problemer med trafikstøj søges løst gennem planlægningen.

Vej- og jernbanestøj

Til beregning af støj fra veje og jernbaner benyttes beregningsmetoden Nord2000 – den nordiske beregningsmetode. Metoden kan beregne lydens udbredelse under forskellige vejrforhold. På den måde kan årsmiddelværdien af støjniveauet bestemmes. Beregningsmetoden er nøjere beskrevet i vejdirektoratets brugervejledning til Nord2000.

Med støjindikatoren Lden (day-evening-night) tages der hensyn til, at vi er mere følsom overfor støj om aften og natten. Lden er således en sammenvejning af, hvordan støjen opleves.

Som udgangspunkt skal støjgrænserne for vej- og jernbanestøj overholdes i hele området. Der kan dog i lokalplaner fastlægges delområder, der ikke er støjfølsomme som eksempelvis parkerings- og fortovsarealer.

Som hovedregel beregnes frem for måles støj fra veje og jernbaner. Der er en lang række usikkerheder ved støjmålinger, der bevirker, at et målt støjniveau kun undtagelsesvis kan anses for mere pålideligt end et beregnet. Desuden er det en kompliceret og forholdsvis omfattende opgave at fastlægge årsmiddelværdien af støjniveauet ved målinger.

I henhold til støjbekendtgørelsen skal kommuner med større veje og jernbaner udarbejde støjkortlægning og handlingsplaner. Odder Kommune er ikke omfattet af kravet.

Vibrationer fra togtrafik

Ved ønske om byggeri tættere på en jernbane end den anførte minimumsafstand på 25 m bør det ved målinger på stedet eftervises, om grænsen for vibrationer fra togtrafik på Law 75 dB (KB-vægtet accelerationsniveau) kan forventes overholdt.

Virksomhedsstøj

Grænseværdierne for virksomhedsstøj angiver det udendørs støjniveau, der skal sikres i nærliggende boligområder eller anden støjfølsom bebyggelse. Værdierne er angivet som det ækvivalente, korrigerende støjniveau i dB(A). Støjens spidsværdier bør om natten ikke overskride de i skemaet anførte maksimale støjniveauer med mere end 15 dB(A).

Kolonihaveområder betragtes som rekreative områder, men da områderne meget ofte er beliggende i byområder med en del baggrundsstøj, er kravene differentierede afhængigt af hvilken planlægningssituation, der er tale om. Kolonihaveområder i det åbne land sidestilles med sommerhusområder. Kolonihaveområder i eller nær byzone sidestilles med etageboligområder eller boligområder for åben og lav boligbebyggelse.

Støj i landzone

Der er ikke fastsat generelle vejledende grænseværdier for støjniveauet i det åbne land. Der skal foretages en konkret vurdering for hvert enkelt område, evt. for hver enkelt sag

Retningslinjerne sigter dels på at forebygge, så brugerne af et område ikke generes af støj, dels på at beskytte udøverne af støjende aktiviteter mod efterfølgende krav om støjdæmpning og indskrænkninger i aktiviteterne.

Støjbelastede arealer kan inddrages til støjfølsom anvendelse, hvis det sikres, at der ved afskærmning, støjdæmpning eller lignende er tilvejebragt et tilfredsstillende støjniveau inden ibrugtagning.

Retningslinjerne er ikke til hinder for udlæg af arealer i overensstemmelse med den anvendelse, der allerede rent faktisk finder sted. Eksempelvis udarbejdelse af en lokalplan for et allerede udbygget område, hvor lokalplanen som væsentligste formål har at fastholde den bestående anvendelse.

Vedrørende støj fra eksisterende virksomheder tages der udgangspunkt i foreliggende miljøgodkendelser. I forhold til boliger i det åbne land er der ofte fastlagt en støjgrænse svarende til den, der gælder for områder til blandet bolig og erhvervsbebyggelse, som skal være overholdt ved selve boligen og dens opholdsarealer – ikke ved naboskel.

Forsvarets anlæg

På kortet er vist de skydebaner ved Gylling Næs, som benyttes af forsvaret. Der er ikke angivet konsekvensområder mod nord. De viste støjkonsekvensområder afspejler støjniveau og anvendelsesomfang af anlægget. Såfremt forsvarets bygningstjeneste opdaterer grundlaget, vil deres udpegning være gældende.

Støjkonsekvenszoner for planlagte vindmøller

For at sikre grundlaget for etablering af store vindmøller skal der udlægges støjkonsekvenszoner omkring arealreservationer til store vindmøller ved vedtagelse af kommuneplantillæg for konkrete vindmølleområder. Støjkonsekvenszonernes udstrækning bestemmes af vindmøllernes støjbidrag og under hensyntagen til, at der ikke kan etableres boliger inden for 4 gange vindmøllehøjden. Støjkonsekvenszonerne skal fastlægges i forbindelse med planlægningen for det enkelte område, når det endelige opstillingsmønster og vindmøllernes støjbidrag er kendt. Inden for støjkonsekvenszone A må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene, ikke etableres ny beboelse. Inden for støjkonsekvenszone B må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene og beboelse ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse. Støjkonsekvenszonerne fremgår af kortet.

Statisk kort

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.