Erhverv

Retningslinjer

Eksisterende og fremtidige erhvervsområder fremgår af kortet.

Ved placering af virksomheder eller enkeltanlæg samt ved ændring af arealanvendelse skal der normalt sikres en sådan afstand til forurenende virksomheder og til risikovirksomheder, at der ikke opstår støj-, lugt- og andre forureningsgener. Desuden skal sikres tilfredsstillende risiko- og sikkerhedsmæssige forhold.

Nye, særligt energiproducerende virksomheder bør så vidt muligt lokaliseres, således at overskudsvarmen kan udnyttes i eksisterende eller planlagte fjernvarmenet og at de kan tilsluttes nuværende eller planlagte fjernvarme- eller naturgasnet.

Statisk kort

Formål

Retningslinjerne har til formål, at forebygge miljøkonflikter og sikkerhedsmæssige risici mellem forurenende virksomheder og forureningsfølsom anvendelse (boliger og institutioner m.fl.).

Redegørelse

Ved risikovirksomheder forstås virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Retningslinjen om afstande til forurenende virksomheder og risikovirksomheder gælder for planlægning og etablering af nye virksomheder i nærheden af eksisterende eller planlagt følsom arealanvendelse. Retningslinjen gælder tillige for planlægning og etablering af følsom arealanvendelse i nærheden af eksisterende virksomheder. Hvilken afstand, der skal holdes mellem den enkelte virksomhed og anden arealanvendelse, vil afhænge af den konkrete aktivitet på virksomheden.

Ved risikovirksomheder kan der i forbindelse med de interne og eksterne beredskabsplaner være fastlagt sikkerhedszoner ud fra risikoen for skade som følge af brand, eksplosion, udslip og spredning af farlige stoffer. I forhold til risikovirksomheder er det ikke kun i forhold til boliger, institutioner og lignende, at der kan opstå konflikter, men også i forhold til andre virksomheder, tog- eller busstationer, idrætsanlæg og lignende, hvor mange mennesker er samlet.

Retningslinjen om særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder er ikke bindende for den enkelte virksomhed. Der er således alene tale om en tilkendegivelse af at arbejde for den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige lokalisering af særligt energiproducerende og særligt energiforbrugende virksomheder.

Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko

Ved virksomheder med nedsivningsrisiko forstås primært virksomheder og anlæg, hvor der oplagres, håndteres eller anvendes væsentlige mængder af forurenende stoffer, såsom:

  • Klorerede opløsningsmidler
  • Opløsningsmidler i øvrigt, specielt BTEX
  • Olieprodukter
  • Pesticider
  • Gødningsstoffer
  • Vejsalt
  • Detergenter

Visse af stofferne, især klorerede opløsningsmidler og pesticider, er meget mobile i jord og vand og kan selv i relativt små mængder udgøre en væsentlig forureningsrisiko, mens der for andre stoffer skal større mængder til.

Der er flere typer af virksomheder og anlæg, hvor der erfaringsmæssigt håndteres forurenende stoffer, f.eks. jern- og metalstøberier, maskinfabrikker, bogtrykkerier, foderstofforretninger m.m.

Beskyttelsen af grundvandet varetages af staten og reguleres via de nationale vandplaner.

Efter Byrådets opfattelse opnås den bedste beskyttelse af grundvandet ved at friholde de områder, hvor grundvandet dannes, for virksomheder og anlæg, der medfører risiko for grundvandsforurening. De områder, hvor grundvandet dannes, er dog så store i Odder Kommune, at en sådan beskyttelse kun til en vis grad er mulig. I stedet må der træffes foranstaltninger, der mindsker forureningsrisikoen.

De områder, det er vigtigst at beskytte, er områder med særlige drikkevandsinteresser. Endvidere er det vigtigt at beskytte indvindingsoplande, der hører til eksisterende almene vandværker af hensyn til den lokale drikkevandsforsyning. Hvor der ikke er konkret viden om indvindingsoplandets udstrækning, vil udgangspunktet være en radius på 300 meter omkring den enkelte drikkevandsboring (kildepladszonen).

Inden for indvindingsoplande er der stor risiko for, at vandboringer vil kunne blive forurenet af potentielt grundvandstruende aktiviteter. Inden for kildepladszonen vurderes vandbevægelsen på og gennem jorden at være så kraftig hen mod vandboringen, at der er stor risiko for, at vandboringen vil kunne blive forurenet.

Det er Byrådets hensigt at sikre, at der foretages en konkret vurdering af, om den enkelte virksomhed eller det enkelte anlæg kan føre til forurening af grundvandet, inden der gives tilladelse til etablering i et område med særlige drikkevandsinteresser eller inden for et indvindingsopland.

Kun hvis Byrådet vurderer, at risikoen for grundvandsforurening kan udelukkes, vil virksomheden eller anlægget umiddelbart kunne godkendes. Hvis risikoen for grundvandsforurening ikke kan udelukkes, vil virksomheden eller anlægget kun kunne godkendes på særlige vilkår, der udelukker risikoen for grundvandsforurening både ved etablering, drift og uheld. Vilkårene skal også sikre, at der foretages den nødvendige overvågning, så forureninger, der sker som følge af uheld, kan afværges.

Ved udlæg af arealer til erhvervsformål eller tekniske anlæg inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsoplande til almene vandværker vil Byrådet gennem lokalplanlægning sikre, at der ikke placeres virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko, medmindre det forinden dokumenteres, at der tages de nødvendige forholdsregler for at beskytte grundvandet mod forurening.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.