Befolkningsudvikling

Mål

Byrådet:

  • Vil arbejde for at fremme lige muligheder for alle borgere på tværs af alder, handicap, køn, etnicitet og race, religion og tro, seksuel orientering m.v.
  • Vil tiltrække borgere gennem gode bomuligheder og et stort udbud af fritidsaktiviteter, unik natur og lokale kulturtilbud.
  • Vil arbejde for, at befolkningsudviklingen sker med fokus på kommunens politik om bosætning.
  • Vil arbejde for, at borgerne bliver mødt med anerkendelse
  • Vil styrke civilsamfundets ansvar for og bidrag til fællesskabets udvikling

Redegørelse 

Den seneste befolkningsprognose for Odder Kommune er udarbejdet i samarbejde med Kommunedata (KMD) i marts 2015.

Prognosen er baseret på et bolig- og byggeprogram for Odder Kommune fra 2015, der dels afspejler de arealudlæg, der er foretaget i Kommuneplan 2017-2029, dels afspejler den erfarede byggetakt og efterspørgsel på nye boliger i Odder Kommune. Ved byudvikling planlægges for en tæthed på 9 boliger/ha. I bolig- og byggeprogrammet forudsættes, at der er etableret i alt 830 nye boliger 1. januar 2029.

Herudover bygger prognosen på de historiske tal for Odder Kommune vedr. befolkningsudvikling, flyttemønster, husstandsstørrelser m.v. I den forbindelse bemærkes, at husstandsstørrelserne generelt har været faldende gennem en årrække. Det indebærer omvendt, at boligforbruget pr. indbygger har været og fortsat forventes at være stigende. Husstandsstørrelsen i 2015 var 2,2 mod 2,48 i 1980.

Prognosen viser, at der samlet set kan forventes et stigende befolkningstal gennem hele perioden. Fra 22.136 indbyggere pr. 1. januar 2017 til 23.254 indbyggere pr. 1. januar 2029. Det vil sige en stigning på i alt 1.118 personer eller knap 5 %.

År 2017 2020 2023 2026 2029
Befolkningsprognose 22.136 22.441 22.744 23.047 23.254

Desuden forventes antallet af 0-5 årige at stige – fra 1.250 i 2017 til 1.669 i 2028 – forholdsvist mere i Odder Kommune end på landsplan. Det skyldes, at fødselshyppigheden i Odder Kommune ligger over landsgennemsnittet.

Med fokus på at øge bosætningen har Byrådet besluttet en vision om Odder Kommunes udvikling i de kommende år. Visionen knytter an til tre temaer: "Det gode liv", "Vækst og Udvikling" samt "Økonomi". De tre temaer er gensidigt afhængige og skaber tilsammen forudsætningen for, at Odder Kommune kan udvikles som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.