Rekreative anlæg

Retningslinjer

Rekreative anlæg såsom hoteller, feriebyer og lignende skal fortrinsvis placeres i forbindelse med lokalcentre eller større ferie- og fritidsbebyggelser. Der skal ved udformningen tages særlige hensyn til de landskabelige interesser og naturbeskyttelsen.

Placering af rekreative anlæg inden for kystnærhedszonen kan kun ske på baggrund af en særlig planlægningsmæssig begrundelse og skal altid ske i tilknytning til større sammenhængende bebyggelser eller anlæg, f.eks. campingpladser.

De eksisterende campingpladser kan udvides, i det omfang en afvejning af de rekreative ønsker mod andre arealinteresser tillader det.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre at rekreative anlæg placeres hensigtsmæssigt i forhold til natur-, landskabs- og kulturhistoriske interesser.

Redegørelse

Retningslinjerne omfatter etablering af nye hoteller, vandlande med overnatningsmuligheder, vandrehjem og lignende. Retningslinjerne omfatter også anlæg, der indpasses i allerede udlagte sommerhusområder. Byrådet forbeholder sig ret til at stille krav om offentlighedens adgang til friarealer i tilknytning til de rekreative anlæg.

Byrådet vil som hovedregel prioritere ferieformer, hvor tæthed kombineret med udlejning sikrer en intensiv arealudnyttelse. Herudover kan bestående hoteller udvides.

Campingpladser

Udvidelse af bestående campingpladser ved kysten forudsættes placeret på en måde, så der ikke beslaglægges åbne kyststrækninger.

Odder Strand Camping ved Hølken har mulighed for at udvide mod vest. Den planlægningsmæssige begrundelse er at udvidelsesmuligheden dels fremtidssikrer virksomheden, dels sker mod vest og bag den eksisterende campingplads. Campingpladsen vil således ikke beslaglægge en længere del af kyststrækningen end hidtil og vil fortsat være placeret bag det eksisterende levende hegn, der adskiller campingpladsen fra den offentlige strand udlagt i rammeområde 4.OF.1. Der ændres ikke på adgangsforholdene til stranden. På den baggrund vurderes det, at udvidelsen kan indpasses i det eksisterende miljø både visuelt og landskabeligt.

Ligeledes har Hou Strandcamping mulighed for at udvide mod nord. Den planlægningsmæssige begrundelse er, at udvidelsesmuligheden dels fremtidssikrer virksomheden, dels sker tilbagetrukket fra kyststrækningen bag eksisterende, levende hegn. Campingpladsen optager således ikke den strandnære del af kyststrækningen, og der ændres ikke på adgangsforholdene til stranden. På den baggrund vurderes det, at udvidelsen kan indpasses i det eksisterende miljø både visuelt og landskabeligt.

En del af udvidelsen af de to campingpladser vil være omfattet af strandbeskyttelseslinjen, hvorfor en realisering af udvidelsen kræver dispensation fra staten fra naturbeskyttelseslovens § 15.

Primitive teltpladser og overnatningssteder

Primitive teltpladser med plads til 10-20 telte samt eventuelt et shelter kan, i begrænset omfang og under hensyntagen til landskabet og naturbeskyttelsen, placeres i tilknytning til cykel-, vandre- og kajakruter.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.