Naturkvalitet

Retningslinjer​

Målsætninger for naturområder fremgår af kortet.

Heder, overdrev, enge, strandenge, moser og vandhuller omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er beskyttet mod tilstandsændringer. Naturindholdet skal søges øget gennem naturpleje og naturgenopretning. Byrådets kanalisering af relevante støttemidler sker i overensstemmelse med de målsætninger fra A til C, som de enkelte arealer har.

Tilstanden i naturområder og vandhuller, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, må ikke ændres. Byrådet vil dog i særlige tilfælde efter en konkret vurdering være indstillet på at tillade ændring af et naturområdes nuværende tilstand.

I Odder Kommune er den naturkvalitetsplan, som blev vedtaget af Århus Amt i 2005, gældende.

Statisk kort

Formål

Hensigten med retningslinjerne er, at fastlægge det aktuelle og det ønskede fremtidige naturindhold i de eksisterende naturområder. Målsætningen udtrykker, hvordan Byrådet vil administrere naturbeskyttelseslovens § 3, samt i hvor høj grad Byrådet vil arbejde for, at naturindholdet bevares og udvikles.

Redegørelse

Retningslinjerne indeholder Byrådets prioritering af heder, overdrev, enge, strandenge, moser og vandhuller, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3:

  • A-områder er særligt typiske lokaliteter eller lokaliteter med forekomst af sjældne dyr og planter. De omfatter desuden uberørt natur eller karakteristiske lokaliteter, der kan udvikle sig til at indeholde ganske særlige naturværdier.
  • B-områder er de karakteristiske naturområder, som ikke har fået A-målsætning og andre naturområder, hvor der er gode muligheder for, at de kan udvikle sig til karakteristiske og værdifulde naturtypelokaliteter.
  • C-områder er naturarealer med beskedent naturindhold og ringe mulighed for udvikling af karakteristisk og sammenhængende natur.


Ændringer af naturarealers tilstand
Principielt må det samlede areal af beskyttede naturtyper ikke mindskes ved Byrådets administration af loven. Tværtimod skal arealet søges øget ved, at landbrugsarealer udpeget som potentielle naturområder udgår af omdrift.

Ændringer af en naturtypes tilstand kan evt. tillades, hvis det efter en konkret vurdering skønnes, at områdets naturværdi samlet kan øges. Det forudsættes, at ændringerne er i overensstemmelse med naturkvalitetsplanen og de retningslinjer, som er anført i naturplanerne for kommunens Natura 2000 områder.

Godkendelse af husdyrbrug
I forbindelse med ansøgning om udvidelse eller ændring af en husdyrproduktion skal der foretages en vurdering af projektets eventuelle påvirkning på naturområder. Det vurderes, om det konkrete projekt medfører en negativ ændring på omkringliggende naturområder. Det konkrete projekt må hverken stride mod naturkvalitetsplanen eller hindre, at målet i naturplanerne for Natura 2000 områderne kan opfyldes.

Mere naturkvalitet
Byrådet vil arbejde for den ønskede udvikling gennem sin administration, støtte til driftsomlægninger, naturpleje, naturovervågning og information.

Byrådets egen indsats søges suppleret mest muligt med stats- og EU-midler. Et ekstempel herpå er muligheden for at opnå støtte til opsætning af kretaturhegn inden for Natura 2000 områder til sikring af ekstensiv pleje på naturarealer. Fælles for ordningerne er, at de forudsætter landmændenes frivillige medvirken.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.