Spildevand

Retningslinjer

I spildevandsplanen og ved behandling af sager efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3, 4 og 5 skal sikres, at der sker den nødvendige beskyttelse af grundvandet og at de målsætninger for vandløb, søer og kystvande, som fastsættes i vandplanerne, kan opfyldes.

Bortskaffelse af spildevand fra fritliggende ejendomme i det åbne land kan normalt ske ved nedsivning. Hvor nedsivning ikke er mulig, skal der som udgangspunkt gennemføres den rensning, som er nødvendig for at opfylde målsætningen for vandområderne.

Bortskaffelse af større mængder spildevand ved nedsivning eller udsprøjtning kan normalt ikke tillades med mindre det sandsynliggøres, at grundvandet ikke vil blive forurenet.

Koncentreret nedsivning af større mængder spildevand kan normalt ikke tillades i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsoplande til almene vandforsyninger.

Den krævede rensning af spildevand fra spredt bebyggelse fremgår af spildevandsplanen, som også peger på områder hvor nedsivning af overflade- og tagvand er mulig. Oplande i spildevandsplanen fremgår af kortet.

Udledning af spildevand må ikke medføre overskridelse af vandkvalitetskravene i det berørte vandområde for de stoffer, der fremgår af de nationalt udmeldte vandkvalitetskrav for de pågældende stoffer. Der kan dog efter en konkret vurdering ske skærpelse af kravene.

Ved placering af renseanlæg, udlæg af arealer til byvækst og ændring til forureningsfølsom anvendelse skal sikres en sådan afstand mellem renseanlæg og beboelse, at der ikke opstår lugt-, støj- eller andre forureningsgener.

Statisk kort

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre den spildevandsrensning, som er nødvendig for at opfylde målsætningerne i gældende vandplan, samt sikre at risikoen for grundvandsforurening ikke forøges. Målet er endvidere, at forebygge miljøkonflikter mellem renseanlæg og forureningsfølsom arealanvendelse.

Redegørelse

Forureningsfølsom arealanvendelse er boliger, sommerhuse, institutioner, kolonihaver m.m.

Spildevand er bl.a.:

  • Afløbsvand fra renseanlæg.
  • Afløb fra spredt bebyggelse.
  • Særskilte afløb fra virksomheder.
  • Regnvandsbetingede afløb fra befæstede arealer.
  • Vand fra afværgeboringer.

De oplande, der er udpeget på kortet, er oplande til vandområder, hvor det er konstateret, at målsætningerne ikke opfyldes. Målsætningerne kan opfyldes ved, at der for spredt bebyggelse ud over spildevandsrensning i bundfældningstanke foretages forbedret rensning. Udpegningen giver Byrådet mulighed for at meddele påbud om forbedret rensning, jf. miljøbeskyttelsesloven. Tilsvarende vil der stilles krav om forbedret rensning for eventuelle nye eller forøgede udledninger af spildevand til vandløb og søer fra spredt bebyggelse.

Vandplanen

De konkrete tiltag vedr. spildevandsrensning, der skal gennemføres for at opfylde målsætningerne for vandløb, søer og kystvande, fremgår af gældende vandplan.

Spredt bebyggelse

Spredt bebyggelse defineres som bebyggelse uden for godkendte kloakoplande til fælles renseanlæg. Det er typisk små samlinger af enligt beliggende beboelseshuse i det åbne land.

Spildevand fra spredt bebyggelse ledes ofte ud i søer og vandløb. De mest påvirkede vandløb er typisk små vandløb, der forurenes af det organiske stof i spildevandet fra disse ukloakerede områder. Desuden er en række søer påvirket af udledningen af fosfor. Spildevand fra spredt bebyggelse forudsættes enten renset inden udledning til sø eller vandløb eller bortskaffet ved nedsivning, hvor det er muligt og ikke strider mod grundvandsinteresser.

I områder med særlige drikkevandsinteresser kan det visse steder være vanskeligt at få placeret nye kildepladser til vandforsyning, fordi ejendommene med nedsivningsanlæg ligger tæt. I indvindingsoplandet til nye kildepladser kan det derfor blive aktuelt at ændre eller tilbagekalde eksisterende nedsivningstilladelser.

Renseanlæg

Retningslinjerne gælder for såvel planlægning og etablering af nye renseanlæg, som for planlægning og etablering af forureningsfølsom arealanvendelse i nærheden af eksisterende renseanlæg.

Hvor stor afstand, der skal være mellem renseanlæg og forureningsfølsomme arealanvendelser, afhænger af en række forhold, bl.a. renseanlæggets størrelse og type. Afstanden kan ikke fastlægges generelt. Miljøstyrelsen har tidligere udmeldt et vejledende afstandskrav fra renseanlæg til bebyggelse på 100 meter, som under normale forhold forhindrer lugtgener.

Større anlæg til behandling af spildevand kan kun etableres på baggrund af et kommuneplantillæg samt en screening og vurdering af anlæggets indvirkning på miljøet. Vurderes anlægget, at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.