Erhvervsudvikling

Mål

Byrådet:

  • Vil understøtte og udbygge dialogen og det gode samarbejde mellem kommunen, erhvervslivet og de erhvervsrelaterede organisationer.
  • Vil støtte udviklingen af eksisterende virksomheder gennem gode rammebetingelser, kommunal service, erhvervsservice, netværk og udviklingsaktiviteter.
  • Vil støtte etableringen af nye virksomheder ved fortsat udvikling af attraktive iværksættermiljøer og tilbud om hjælp og vejledning til iværksættere og små virksomheder.
  • Vil fastholde og udbygge den brede erhvervsstruktur og samtidig arbejde med at understøtte udviklingen af en ny erhvervsstruktur, hvor mindre service- og handelsvirksomheder spiller en stadig større rolle.
  • Vil tiltrække virksomheder, der er uafhængige af nærhed til motorvejen.
  • Vil fremme uddannelsesmuligheder og bosætning, som kan bidrage til at sikre virksomhederne tilstrækkelig og veluddannet arbejdskraft.
  • Vil sikre udlæg af erhvervsarealer, der til stadighed kan imødekomme efterspørgslen.
  • Vil styrke den arkitektoniske kvalitet i såvel eksisterende som nye erhvervsområder.
  • Vil skabe større helhed i eksisterende og nye erhvervsområder ved beplantning og koordineret skiltning.
  • Vil sikre god tilgængelighed til erhvervsarealerne for kollektiv trafik, bløde trafikanter og bilister.

Redegørelse

Arbejdspladser og erhvervsstruktur

Antallet af arbejdspladser i Odder Kommune har over de sidste 30 år svinget mellem 7.500 og 8.200 afhængig af konjunkturerne og begivenheder som eksempelvis lukning af sygehuset, der kan aflæses i statistikken. De seneste år har beskæftigelsen i Odder Kommune dog været under 7.500, men en væsentlig del af forklaringen på dette er omlægning af opgørelsesmetoden hos Danmarks Statistik. Den seneste analyse fra Ugebrevet A4 viser en jobvækst i Odder Kommune fra 2013 til 2015 på 3,9% mod 3% på landsplan. Danmarks Statisk har endnu ikke offentliggjort beskæftigelsestal for 2015.

Der er over de sidste mange år sket en markant brancheglidning i Odder Kommune. Andelen af beskæftigede i landbrug, industri og til dels sundhedsvæsen (med lukningen af sygehuset) er faldet markant, mens der har været fremgang i byggeri, handel, hotel og restauration, forretningsservice, undervisning og sociale institutioner.

Kommunen var tidligere kendt som et stærkt industriområde, hvor andelen af beskæftigede inden for fremstillingserhvervene typisk var højere end på landsplan. I 1997 udgjorde industribeskæftigelsen således godt 19% i Odder Kommune mod 17,8% på landsplan. Men sådan er det ikke længere. I den seneste statistik fra november 2014 udgjorde industriarbejdspladserne 9,4% af den samlede beskæftigelse i kommunen, mens tallet på landsplan var 10,7%. Udviklingen i Odder kan derfor ikke alene forklares med landstendensen til udflytning af arbejdspladser, automatiseringer m.v. Der er tale om en reel brancheglidning. Men forskellen har faktisk været større, og de seneste tal viser en pæn fremgang i industribeskæftigelsen i Odder Kommune, mens fremgangen på landsplan har været marginal. 

Beskæftigelsen inden for landbrug er også faldet markant i Odder Kommune. Men her følger tallene i højere grad landstendensen med faldende beskæftigelse i branchen. I 2014 udgjorde beskæftigelsen inden for landbrug således 6% af den samlede beskæftigelse i Odder Kommune mod 2,6% på landsplan.

Faldet i beskæftigelse i Landbrug og Industri udlignes af vækst i Handel og restauration (20,1% af den samlede beskæftigelse), Sociale institutioner (16,7%), Undervisning (15,6%), Forretningsservice (12,4%) og Byggeri (7,1%).

Brancheglidningen betyder også, at der er sket en ændring i den størrelsesmæssige sammensætning af virksomhederne. Der er færre store virksomheder og flere mindre og relativt unge virksomheder. Der er ifølge Danmarks Statistik i alt omkring 1.100 arbejdssteder i Odder Kommune.

Odder Kommune oplever tendenser til vækst på flere fronter. Forskellige analyser tyder på en relativt stor vækst i beskæftigelsen, ledigheden har gennem flere år været meget lav – også i sammenligning med såvel regionen som hele landet, der er markant vækst i etableringen af nye virksomheder og disse har høj overlevelsesrate og der sælges fortsat erhvervsjord i udstykningen ved Jernaldervej.

Iværksætteri og nye virksomheder

Iværksætterne bidrager både til at skabe udvikling i erhvervsstrukturen og til beskæftigelsen. Erhvervsstyrelsens Iværksætterindeks har vist, at ca. 1/3 af alle nye jobs skabes i virksomheder, der er under 2 år gamle og konturanalysen for Business Region Aarhus har peget på, at denne tendens også er stærk i Odder Kommune.

Odder Kommune har gennem de seneste 5-6 år haft stadigt større fokus på iværksætterområdet. I 2012 etablerede man via UdviklingOdder det innovative kontorhus Vokseværket i Vitapark. Siden har man i 2016 udvidet Vokseværket. Etableringen af et særligt attraktivt tilbud til iværksættere og små virksomheder har medført større synlighed og har gjort det muligt at tiltrække små virksomheder fra bl.a. det sydlige Århus.

Dette i kombination med yderligere satsning på synlig rådgivning og hjælp til iværksætterne har bl.a. medført omtale i flere medier af kommunens iværksætterindsats og det gode iværksættermiljø.

Ledighed, beskæftigelse og pendling

Odder Kommune har i en årrække haft lav ledighed. Ledigheden steg i 2008-10 som følge af finanskrisen, men har siden været faldende og har de sidst to år svinget mellem 3,6% og 2,6%, hvilket er markant under landsniveauet. 

Årsagen til den faldende ledighed i en periode, hvor der ikke har været en tilsvarende udvikling i antallet af arbejdspladser, skal findes i pendlingen. Knap 5.500 borgere pendler således ud af kommunen for at arbejde, mens kun 2.200 pendler ind i kommunen. Aarhus er den helt store pendlerkommune i forhold til Odder. Godt 3.100 af udpendlerne kører til Aarhus, og 1.100 af indpendlerne kommer fra Aarhus. De øvrige markante pendlingskommuner er Horsens og Skanderborg.

Som nævnt ovenfor har beskæftigelsen i Odder Kommune totalt set været faldende siden 2008. Der har dog været tendens til beskæftigelsesvækst over de seneste år – og den seneste analyse fra Ugebrevet A4 tyder på en markant jobvækst i Odder i sammenligning med resten af landet.

Kompetent arbejdskraft

Den lave ledighed medfører, at der i perioder har været forskellige tendenser til flaskehalse og vanskeligheder ved at skaffe kompetent arbejdskraft til områdets virksomheder. Det er ikke et isoleret problem for virksomhederne i Odder Kommune, men en generel udvikling, hvor der er få jobs for ufaglærte og udbredte krav om uddannelse og kompetencer.

Odder Kommune søger på flere måde at afhjælpe problemerne. I 2016 har kommunen indgået en partnerskabsaftale med Aarhus Tech, Learnmark Horsens, Dansk Byggeri, DI, UdviklingOdder og LO Odder med henblik på øget fokus på de faglige erhvervsuddannelser. I efteråret 2016 etableres de første dele af Campus Odder, der skal være med til at udvikle et miljø for ungdomsuddannelserne og trække flere uddannelser til Odder kommune.

Derudover arbejdes der løbende med at øge kendskabet til Odder Kommune og tiltrække unge familier og dermed også potentielle medarbejdere til områdets virksomheder.

Endelig skal pendlingsmønsteret også ses som et potentiale. De godt 3.000 netto udpendlere udgør også en potentiel arbejdskraftreserve, som formentlig kan motiveres til at besætte lokale stillinger, hvis disse er lige så attraktive som pendlernes nuværende jobs i nabokommunerne.

Erhvervsarealer

Den positive udvikling har betydet, at der over de seneste år er solgt en stor del af de ledige arealer ved Jernaldervej. Derfor udvides erhvervsområdet nord for Rude Havvej i Odder by udvides, så det endnu ikke udnyttede erhvervsareal næsten fordobles. Det skal sikre, at der kan ske en sammenhængende planlægning for områdets disponering, og at nye virksomheder i den kommende planperiode overvejende kan samles i erhvervsområdet ved Rude Havvej.

Der har desuden været en gennemgang af det eksisterende erhvervsområde i Odder Nord. Byrådet har som følge deraf vedtaget en ny struktur for området, så det i højere grad er tilpasset de eksisterende forhold. Det betyder, at mulighed for at etablere butikker for særligt pladskrævende varegrupper udvides i den del af området, der støder op til Ballevej og Rådhusgade, hvilket giver en god eksponering i forhold til handel. Samtidig arbejdes med grønne forbindelser, så der skabes et attraktivt stisystem med mulighed for at knytte by og land sammen.

I planperioden sikres også mulighed for at udvide eksisterende virksomheder uden for Odder by - især i lokalcentrene - og at etablere nye, mindre og lokalt forankrede virksomheder - særligt indenfor f.eks. håndværk, fødevareforædling, service og turisme.

Regionalt samarbejde i Business Region Aarhus

Odder Kommune deltager i det regionale samarbejde i Business Region Aarhus, som omfatter 12 øst- og midtjyske kommuner fra Randers i nord til Hedensted i syd og med Viborg som den vestligste kommune. Visionen er at være den mest toneangivende vækstmetropol uden for Hovedstadsområdet. Fokus er vækst, arbejdspladser, konkurrenceevne og livskvalitet. 

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.