Kirkeindsigt

Retningslinjer

Områder udpeget som kirkeindsigtsområder fremgår af kortet.

I kirkeindsigtsområderne skal hensynet til kirkens status og oplevelsen af kirken fra det åbne land tillægges særlig stor vægt.

Byggeri, anlæg og andre indgreb skal placeres og udformes på en måde, der ikke slører eller forringer oplevelsen af kirken og dens umiddelbare omgivelser.

Statisk kort

Formål

Hensigten med retningslinjerne er, at sikre indsigten til kirker i det åbne land og i kanten af mindre byer bevares, samt at anlæg og bygninger placeres og udformes, så de ikke skæmmer disse kirker.

Redegørelse

Kirken spillede en helt dominerende rolle i middelalderen. Det kom bl.a. til udtryk i de mange klostre og landsbykirker, som blev opført i den periode.

Den status, som landsbykirker og kirker i det åbne land har, skal beskyttes mod iøjnefaldende udviskning og sløring.

Kirkens status i landskabet trues dels af etableringen af store tekniske anlæg som landbrugsbyggeri, vindmøller, el- og antennemaster, dels af uhensigtsmæssig beplantning såvel i form af skovrejsning som beplantning i kirkens næromgivelser. Fejlproportionerede og uheldigt placerede servicebygninger kan også skæmme en lille landsbykirke.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt helt eller delvist at friholde kirkeindsigtsområderne for byggeri. Ligeledes er der typer af anlæg, der som hovedregel skal undgås i kirkeindsigtsområderne. F.eks. vindmøller og højspændingsledninger.

Retningslinjerne tilsidesætter ikke gældende lovgivning for kirkers nære omgivelser, som naturbeskyttelseslovens kirkebyggelinje (§ 19) og konkrete omgivelsesfredninger (de såkaldte provst Exner-fredninger).

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.