Havne

Retningslinjer

Der skal disponeres på en måde, så der er mulighed for at opretholde de eksisterende færgeruter i Hov og på Tunø.

Der skal sikres gode trafikforbindelser til havnene.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at fremme udviklingen af havnene og sikre en udnyttelse af deres transportpotentiale.

Redegørelse

I den forgangne planperiode er der ikke foretaget væsentlige ændringer på Trafikhavnen i Hov. For at sikre en bedre trafikal tilgængelighed til havneområderne pågår der en planlægning for trafiksanering af krydset Houvej - Strandvej - Færgehavnen - Havnepladsen. Trafikplanlægningen skal tage hensyn til de intentioner og principper, der er beskrevet i helhedsplanen for Hou Havn. Heri er der lagt stor vægt på, at der skal skabes liv på havneområdet. Dette fordrer, at der skal være gode forhold for både trafikanter og fodgængere.

VVM

Havneudvidelser, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet, kan kun realiseres på baggrund af et kommuneplantillæg og en redegørelse for anlæggets virkninger på miljøet – VVM-redegørelse.
Der skal altid udarbejdes VVM-redegørelse for større landanlæg til havneformål i forbindelse med havne, der kan besejles og anløbes af skibe på over 1.350 tons.

 

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.