Skovrejsning

Retningslinjer

Skovrejsningsområder fremgår af kortet.

Skovrejsningsområder omfatter områder, hvor tilplantning med skov er ønsket af hensyn til beskyttelse af grund- og drikkevandsressourcen, fremme af friluftsinteresser og fremme af den biologiske mangfoldighed.

Statisk kort

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at pege på de områder, hvor Byrådet kan anbefale rejsning af ny skov.

Redegørelse

Skovrejsningsområderne danner grundlag for statslig og kommunal skovrejsning samt for offentlig støtte til privat skovrejsning.

Ifølge Danmarks Nationale Skovprogram fra 2008 er statens mål, at skovarealet på landsplan skal forøges. Helt konkret ønskes, at skovarealet i løbet af en trægeneration(80 – 100 år) kommer til at udgøre 20 til 25 % af Danmarks samlede areal. Idag udgør skovarealet ifølge Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ca. 14,3 %. Sammenlignet med EU er Danmark et skovfattigt land. Det gennemsnitlige skovareal for EU er 37 %.

Ønsket om at fremme skovtilplantningen skyldes bl.a. at andelen af skov i Danmark har været i tilbagegang i en lang periode. I dag planter man skov for at beskytte grundvandet, sikre adgang til attraktive naturarealer, forbedre forholdene for dyr og planter og for at binde CO2. Under skovene får grundvandet en bedre kvalitet sammenlignet med landbrugsarealer. Undersøgelser viser også, at der dannes lige så meget grundvand under løvskove som under landbrugsjord. Skovrejsning er derfor et effektivt redskab til at sikre lokale drikkevandsinteresser og forbedre forholdene for dyr og planter. En stor del af vores truede plante- og dyrearter er knyttet til løvtræer, der er oprindelige i Danmark

Nye muligheder for skovrejsning
Skovarealet i Odder Kommune udgør p.t. ca. 30 km2, hvilket svarer til godt 13 % af kommunens samlede areal på 225 km2. Arealer udpeget til skovrejsning udgør i alt ca. 7,9 km2 eller 3,5 %.

Med denne planperiode udpeges 3 arealer til bynær skov. Skov nær boligområder giver mulighed for let tilgængelighed til rekreation og naturoplevelser og bidrager betydeligt til lokalbefolkningens sundhed og velvære. De 3 arealer ligger ved Odder øst, Neder Randlev og Boulstrup. Arealet ved Boulstrup er ligeledes udlagt for at beskytte grundvandsinteresserne. Derudover er der udpeget 4 mindre arealer til skovrejsning beliggende ved Grobshulevej, Bondesvadvej, Bredkjærvej og Rudevej.

Nye muligheder for skovrejsning

Skovarealet i Odder Kommune udgør p.t. ca. 30 km2, hvilket svarer til godt 13 % af kommunens samlede areal på 225 km2. Arealer udpeget til skovrejsning udgør i alt ca. 7,9 km2 eller 3,5 %. Med denne planperiode udpeges 3 arealer til bynær skov. Skov nær boligområder giver mulighed for let tilgængelighed til rekreation og naturoplevelser og bidrager betydeligt til lokalbefolkningens sundhed og velvære. De 3 arealer ligger ved Odder øst, Neder Randlev og Boulstrup. Arealet ved Boulstrup er ligeledes udlagt for at beskytte grundvandsinteresserne. Derudover er der udpeget 4 mindre arealer til skovrejsning beliggende ved Grobshulevej, Bondesvadvej, Bredkjærvej og Rudevej.  

Skovrejsningsordningen

Bestemmelser i skovloven giver staten mulighed for at yde tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord. Med skovrejsning menes etablering af sluttet skov af højstammede træer. Det er frivilligt at rejse skov og at benytte sig af tilbuddet om offentlig støtte til skovrejsning. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning administrerer ordningen og træffer afgørelse om tildeling af tilskud. Skove, som anlægges med offentligt tilskud, pålægges fredskovspligt.

Privat skovrejsning er en del af det danske landdistriktsporgram (LDP) 2014-20. Det danske landdistriktsprogram har til formål at udvikle landdistrikterne, bl.a. ved at forbedre landbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen for at forbedre klimaet og bruge naturens ressourcer bæredygtigt. Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/ eller indre farvande. Ansøgninger inden for områder med 'skovrejsning ønsket' har højeste prioritet, når der uddeles tilskud til skovrejsning.

Udnyttelse til andre formål

Skovrejsningsområderne har ikke karakter af arealreservationer. Før der er sket tilplantning, er udpegningen af et skovrejsningsområde således ikke i sig selv til hinder for, at området i stedet anvendes til landbrugsformål, byudvikling eller f.eks. vejanlæg efter de regler, der i øvrigt gælder for det åbne land.

Beskyttelse af naturtyper og fortidsminder

Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer og beskyttelse af søer, vandløb, moser, heder, enge, overdrev, strandenge og strandsumpe samt museumslovens beskyttelse af fortidsminder, sten- og jorddiger gælder også inden for skovrejsningsområderne.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.