Miljøkonflikter

Mål

Byrådet:

  • Vil arbejde for at sikre tilstrækkelig afstand mellem virksomheder og arealanvendelser, som er forureningsfølsomme.
  • Vil arbejde for at minimere miljøkonflikter mellem renseanlæg og forureningsfølsom arealanvendelse.
  • Vil forebygge støjgener, der kan opstå for nye boliger eller boligområder.
  • Vil sikre at nye planer, programmer og enkeltanlæg underkastes miljøvurderinger i det omfang, at de kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Redegørelse

Miljøfølsomme anvendelser er boliger, sommerhusområder, institutioner og lignende.

Byrådet vil gennem planlægning tilstræbe, at støj-, lugt- og røggener begrænses mest muligt. Ved sagsbehandling skal det tilstræbes, at aktiviteter, som kan medføre gener, placeres hensigtsmæssigt i forhold til omgivelserne.

Støj

Gennem planlægning og administration af enkeltsager vil Byrådet sikre, at støjbelastede arealer, herunder arealer der forventes at blive støjbelastet, ikke overgår til støjfølsomme formål som eksempelvis boligformål, medmindre der kan gennemføres foranstaltninger, der nedbringer støjgenerne tilstrækkeligt.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Formålet med en miljøvurdering af en plan eller et program er at fremme en bæredygtig udvikling. Der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen er et redskab til at afveje positive og negative miljømæssige påvirkninger allerede i planlægningsfasen. Herved får miljøhensyn og miljøkonsekvenser mulighed for at indgå på lige fod med øvrige hensyn og konsekvenser, når der træffes beslutninger.

 

Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)

Der skal der foretages en vurdering af påvirkningen af miljøet, inden større konkrete anlægsprojekter som f.eks. vindmøller, havne og vejanlæg mv. etableres, hvis det vurderes, at anlæggene kan påvirke miljøet væsentligt – en såkaldt VVM-redegørelse. Hensigten er at undesøge og i nødvendigt omfang at kunne afværge eventuelle uheldige konsekvenser af det pågældende anlæg, inden der meddeles VVM-tilladelse til, at anlægget kan realiseres.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

Folketinget har primo 2016 vedtaget lovændringer, som blandt andet skal samle lovgrundlaget for flere typer miljøvurderinger i samme lovbekendtgørelse. Det nye samlede regelsæt skal gælde både for miljøvurdering af planer og projekter og for konkrete projekter på land, og desuden omfatte forhold og sektorer, som i dag er reguleret i sektorlovgivningen, f.eks. råstofindvinding på havet og havbrug, samt energianlæg på havet i form af vand- og vindanlæg, bore- og produktionsplatforme, rørledninger for olie og naturgas – både indenfor søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (LOV nr 425 af 18/05/2016) træder i kraft som administrationsgrundlag den 16. maj 2017. 

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.