Større husdyrbrug

Retningslinjer

Områder til etablering af driftsbygninger og anlæg på større husdyrbrug fremgår af kortet.

Større husdyrbrug er brug med over 500 dyreenheder (DE).

Områder til placering af driftsbygninger og anlæg på større husdyrbrug skal friholdes for andre anvendelser, der kan være i konflikt hermed.

Driftsbygninger og anlæg på større husdyrbrug skal udformes med størst mulig hensyntagen til det omkringliggende landskab og naboer med hensyn til placering, farver, bygningsmaterialer og dimensioner.

Ved fastlæggelse af en endelig placering af driftsbygninger og anlæg på større husdyrbrug skal der udarbejdes visualiseringer. Visualiseringerne skal i antal og udformning være dækkende for vurderinger af både nær- og fjernpåvirkningerne.

Driftsbygninger og anlæg på større husdyrbrug skal placeres hensigtsmæssigt trafikalt.

Statisk kort

Formål

Hensigten med retningslinjerne er, at driftsbygninger og anlæg på husdyrbrug på over 500 DE, placeres under hensyn til:

  • Infrastrukturen og muligheder for transport til fælles biogasanlæg som kan aftage gylle.
  • Landskabelige interesser.
  • Nabobeboelser.
  • Følsom natur.
  • Andre interesser i det åbne land.

Redegørelse

I de udpegede områder kan der etableres driftsbygninger og anlæg (f.eks. stalde og gødningsopbevaringsanlæg) til husdyrbrug, som er større end 500 DE. Der er tale om en positiv udpegning af områder til lokalisering af driftsbygninger og anlæg på større husdyrbrug. Det vil sige, at udpegningen ikke udelukker etablering af sådan anlæg andre steder i kommunen foretaget på baggrund af en konkret vurdering i forhold til infrastruktur, landskabelige interesser, nabohensyn, natur m.m.

De udpegede områderne er imidlertid fundet særligt egnede f.eks. i forbindelse med nyetablering eller udflytning af større produktionsanlæg. Målet er at give erhvervet mulighed for at orientere sig om, hvor store produktionsenheder kan placeres.

Som udgangspunkt har det været et ønske at friholde det relativt store og karakteristiske kystlandskab mellem Odder og Saksild for nye større husdyrbrug.

Herudover er udpegningen af områder egnet til placering af større husdyrbrug sket på baggrund af en screening af kommunen foretaget med baggrund i oplysninger om bygge- og beskyttelseslinjer, følsomme naturområder og sårbare grundvandsinteresser, samt hvor der er mulighed for etablering af biogasanlæg.

I screeningen indgår lugthensynet til naboer som ét af parametrene. Geneafstande for lugt varierer i forhold til forskellige parametre som f.eks. dyreholdets sammensætning og størrelse. I screeningen er der taget udgangspunkt i placering af en slagtesvineproduktion med en produktionsstørrelse på 500 DE. Baggrunden er, at det er den husdyrproduktionsform, som medfører størst lugtgeneradius pr. dyreenhed.

Det har ligeledes i screening af områder til større husdyrbrug været et mål, at friholde de landskabelige interesseområder, herunder Horsens Fjord, som er Natura 2000 område (område 56).

En kombination af lugtscreeningen og hensynet til de landskabelige interesseområder sammenholdt med de øvrige screeningsparametre bevirker, at kommunens sydøstlige del ender ud som positivområde til større husdyrbrug. Der har ikke umiddelbart vist sig andre brugbare arealer.

Hele området H2 og en mindre del af området H1 til større husdyrbrug er beliggende inden for kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen er en zone, som løber fra kysten og 3 km ind i landet. Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en placering tæt på kysten.

Landskabet er fladt med vidt udsyn og spredte gårdbebyggelser omgivet af beplantning. Landbrugslandet strækker sig helt ud til kysten og forstyrres ikke af sommerhusområder, som i den nordøstlige og sydlige del af kommunen. Det er kendetegnende, at kystlandskabet allerede er præget af adskillige større husdyrbrug. Anlæggelsen af større husdyrbrug inden for de udpegede områder vil derfor visuelt kunne indpasses i det kystnære landskab.

Ved placering af områder til større husdyrbrug er der desuden lagt vægt på nærheden til området udpeget til fælles biogasanlæg. Område H1 er sammenfaldende med område B1 til fælles biogasanlæg og område H2 er placeret nær ved. Nærheden til området til fælles biogasanlæg er således en funktionel begrundelse for placeringen af områderne til større husdyrbrug.

Etablering af større husdyrbrug i de udpegede områder

De anlæg, der tænkes placeret inden for områderne, er driftsbygninger og anlæg bestående af forskellige tanke, haller, oplagspladser, høje skorstene osv., som ofte vil virke dominerende og medføre visuelle gener i det åbne land. Det er derfor vigtigt, at det i planlægningen nøje overvejes, hvordan anlægget med hensyn til placering og arkitektur kan indpasses i netop det landskab, hvor det ønskes placeret. Det skal her overvejes, om der skal etableres beplantning i tilknytning til anlægget og tilkørselsveje.

Visualiseringer skal dokumentere, at driftsbygninger og anlæg kan indpasses uden at tilsidesætte landskabs-, kultur-, nabo- og naturinteresserne. Visualiseringerne skal udformes, så de giver tilstrækkeligt grundlag til at vurdere projektets nær- og fjernpåvirkning i forhold til beboelse, naturområder, landskaber, kulturmiljøer og infrastruktur (veje, højspændingsanlæg, bygningsanlæg m.v.).

Der er fra statens side en forventning om, at udpegningen vil give landbruget en øget investeringssikkerhed.

Reguleringen af husdyrbrug, herunder reguleringen efter husdyrloven, er den samme, uanset om husdyrbruget ligger inden eller uden for de udpegede områder. Staten har dog en forventning om, at sagsbehandling af ansøgninger om miljøgodkendelse af større husdyrbrug beliggende i et udpeget område vil kunne ske hurtigere end ellers, da der allerede er foretaget en vurdering af visse parametre, som indgår i behandlingen af miljøgodkendelsen f.eks. de landskabelige interesser, øvrige interesser i det åbne land og bymæssigbebyggelse.

Ændrede produktionsformer

Ændringer i landbrugslovgivningen har medført, at der ikke længere er krav til, hvor store husdyrbrug maksimalt må være. Det er endvidere muligt at etablere jordløse husdyrproduktioner. Endelig kan husdyrproduktioner sammentænkes med andre produktionsformer f.eks. gartneri.

Muligheden for jordløse husdyrbrug og afskaffelse af maksimalkravet til dyreenheder(DE), som hidtil har været 750 DE per bedrift, kan medføre, at en husdyrproduktion får en større lokal belastning i form af bl.a. luftgener, ammoniak og øget transport til og fra brugene. Den samlede bygningsmasse vil også kunne blive betydeligt større, således at der i det åbne land vil kunne opstå meget store husdyrbrug med industrikarakter.

Husdyrproduktioner kan placeres i "klynger" f.eks. omkring et biogasanlæg. Det vil sige, at flere produktionsenheder kan etableres sammen inden for et relativt begrænset område, idet der er opmærksomhed på risikoafstand i forhold til smitterisiko i besætninger samt eventuelle negative kumulative miljøpåvirkninger.  

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.