Deponering og affald

Retningslinjer

Deponeringsanlæg skal indrettes som kontrollerede anlæg. Nye anlæg til affaldsdeponering skal placeres på steder, hvor der ikke er risiko for forurening af søer, vandløb, grundvand, drikkevand eller sårbare marine vandområder. Affaldsforbrændingsanlæg skal placeres så varmen fra anlægget kan udnyttes.

Affaldsindustri, der etableres i forbindelse med deponeringsanlæg for at sikre optimal sortering, behandling (spildevands- og perkolatrensning) og genanvendelse, skal etableres under hensyntagen til de regler, der i øvrigt gælder for anlægstypen og for deponeringsanlæg.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre, at nye deponerings- og affaldsbehandlingsanlæg lokaliseres og udformes på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Redegørelse

Deponeringsanlæg muliggør bortskaffelse af affald, der ikke på anden måde kan nyttiggøres. Primært erhvervsaffald, restprodukter fra kraftværks- og affaldsforbrænding, oprensningsmateriale fra havnebassiner og forurenet jord.

Deponeringsanlæg skal som hovedregel lokaliseres i områder uden drikkevandsinteresser.

Anlæg til bortskaffelse af affald herunder deponeringsanlæg, som må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, kan kun etableres på baggrund af et kommuneplantillæg og en særlig vurdering af virkningerne på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse.

Forureningsfølsom arealanvendelse er boliger, sommerhuse, institutioner, kolonihaver m.m.

Krav til nye deponeringsanlæg

Nye deponeringsanlæg skal anlægges som kontrollerede anlæg med adgangskontrol, opsamling af perkolat og overvågning af grundvand og recipienter omkring pladsen. Ud over deponering forventes, at der i forbindelse med såvel nye som eksisterende anlæg vil ske bl.a. sortering, knusning og anden behandling af affald (affaldsindustri).

Nye deponeringsanlæg skal som hovedregel lokaliseres kystnært, hvor afstrømningen af grundvand sker mod havet og uden for 3 km kystnærhedszonen. Det vil sige i området umiddelbart bag kystnærhedszonen og maksimalt 15 km ind i landet.

I det omfang det kan dokumenteres, at det er nødvendigt at placere anlægget inden for kystnærhedszonen, skal det ske under hensyntagen til naturen og sårbare marine vandområder. Lokalisering skal ske i områder uden drikkevandsinteresser og under iagttagelse af retningslinjerne om erhverv. Særlige forhold kan dog betinge en placering i områder med drikkevandsinteresser f.eks. i forbindelse med eksisterende anlæg.

Genanvendelse

Genanvendelse af affald skal, forudsat det kan ske miljømæssigt forsvarligt, fremmes for at reducere behovet for deponering,

Genanvendelse reguleres af miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser. Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og inden for indvindingsoplande for almene vandforsyninger må forurenet jord og restprodukter fra forbrænding ikke genanvendes, med mindre det kan ske uden risiko for forurening af grundvandet.

Projekter, hvor forurenet jord, overskudsjord og restprodukter kan nyttiggøres, bør fremmes, så den miljømæssige belastning ved transport af overskudsmaterialer begrænses.

Arealer, hvor slagge, flyveaske og forurenet jord genanvendes, vil blive kortlagt efter jordforureningsloven, så eventuelle fremtidige jordflytninger kun kan ske efter forudgående tilladelse.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.