Geologiske interesser

Retningslinjer

Områder med geologiske interesser fremgår af kortet.

Begrebet geologiske interesser er identisk med geologiske bevaringsværdier, jf. planlovens § 11a.

Landskabsformer og blottede profiler m.v., som særligt tydeligt afspejler landskabets opbygning og de geologiske processer, skal søges bevaret og beskyttet. I områder med geologiske interesser skal hensyn til geologien tillægges særlig stor vægt.

Byggeri, anlægsarbejder, beplantning m.v., som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal så vidt muligt undgås.

Geologisk interessante kystprofiler og profiler, der afdækkes ved råstofgravning, bør søges friholdt.

Statisk kort

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre, at der tages hensyn til de geologiske interesser ved planlægning af større bygge- og anlægsarbejder, skovrejsning, råstofindvinding m.v. Derved sikres mulighederne for at opleve, forske og undervise i de geologiske processer.

Redegørelse

Områder med geologiske bevaringsværdier omfatter såvel større områder, hvor terrænformerne afspejler landskabets tilblivelsesproces, som mindre lokaliteter hvor de aflejringer, som landet er opbygget af, er synlige (blotninger). Blotningerne giver en særlig let adgang til oplysninger om de geologiske processer.

Forståelsen af landets opbygning har samfundsmæssig betydning i forhold til grundvandsbeskyttelse og råstofindvinding. Her kan konkrete og geografisk afgrænsede målinger og data sættes i en større sammenhæng gennem oplysninger, der trækkes ud fra de geologiske profiler og landskaberne.

Herudover vil mange af de landskaber, der geologisk set er de mest interessante, også være områder af stor rekreativ værdi på grund af deres særpræg og skønhed.

Nye blotninger

Retningslinjerne omhandler blandt andet profiler, der blotlægges ved kysterosion eller ved råstofgravning og som derfor ikke har kunnet udpeges på forhånd.

Ved kysterosion kan der blotlægges profiler af stor geologisk bevaringsværdi. Ud fra en geologisk synsvinkel er en fortsat svag erosion på sådanne steder ønskelig og kystsikring eller andre anlægsarbejder, som modvirker de naturlige processer, er tilsvarende uheldige.

Ved råstofgravning kan der afdækkes geologisk bevaringsværdige profiler. I sådanne tilfælde bør det tilstræbes, at efterbehandlingen af råstofgraven sker på en måde, så profilet bevares.

Interessante geologiske lokaliteter

I kommunen findes tre særligt geologisk bevaringsværdige lokaliteter, som fregår af kortet:

  • Tunø.
  • Norsminde Fjord – fra Assedrup i vest til Kysing i øst.
  • Horsens Fjord – et 4-8 km bredt område ved Horsens Fjord fra kysten ved Søvind i vest over Alrø til Gylling Næs i øst.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.