Natur og skov

Mål

Byrådet:

  • Vil arbejde for at styrke naturindholdet og naturkvaliteten. Det samlede areal af beskyttede naturtyper og småbiotoper skal opretholdes og om muligt øges.
  • Vil arbejde for at styrke natursammenhængene. Der skal opretholdes og skabes et sammenhængende net af økologiske forbindelser uden spærringer.
  • Vil arbejde for, at mindske påvirkningen af sårbare naturområder med næringsstoffer fra lokale kilder.

Redegørelse

Kommunens naturområder er naturarealer og vandhuller, der i dag er registreret og beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

De potentielle naturområder er enten områder som vil kunne udvikle sig til en karakteristisk og værdifuld natur, som kan forbinde eksisterende naturområder eller som kan skabe sammenhæng i kommunens overordnede netværk af økologiske forbindelser.

Naturområderne – en grøn struktur

For kommunens naturområder gælder, at naturindholdet skal øges og sammenhængene mellem naturområderne skal styrkes. Der udpeges derfor potentielle naturområder, hvor den langsigtede målsætning er, at landbrugsjorder, der grænser op til naturområder, ekstensiveres eller udgår af landbrugsmæssig drift. Herved skabes der en sammenhængende grøn struktur til gavn for naturen.

Byrådet ønsker at kanalisere offentlige støttemidler derhen, hvor de giver mest natur for pengene. Det vil sige, at fastholde naturen i naturområderne, at udbygge den i de potentielle naturområder herunder i de økologiske forbindelser og at fremme anlæg af småbiotoper i landbrugsområderne.

Et sammenhængende net af enge, overdrev, moser, vandhuller, strandenge, vandløb og skove er af afgørende betydning for opretholdelsen af et rigt og varieret dyre- og planteliv.

Der er derfor i kommuneplanen udlagt økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser, som enten skaber forbindelse eller har potentiale til at skabe forbindelse mellem kommunens natur- og skovområder.

De  økologiske forbindelser og de potentielle økologiske forbindelser er typisk udlagt langs vandløb, i eksisterende natur, i lavbundsarealer og i skovområder.

De internationale naturbeskyttelsesområder, Natura 2000 områderne, indgår i netværket af økologiske forbindelser.

I Kommuneplan 2017 er der udlagt en ny økologisk- og potentiel økologisk forbindelse gennem Natura 2000 området Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Den nye økologiske forbindelse sammenbinder kystlandskabet på tværs af kommunen og løber primært gennem strandengs- og skovområder. 

Den nordlige økologiske forbindelse gående fra Norsminde Fjord til skovområderne mod Århus Kommune er i denne kommuneplan udvidet med to grene gående mod nord. Disse to grene møder to økologiske forbindelser i Århus Kommune. Derved sikres, at der på tværs af kommunegrænser skabes sammenhæng i de økologiske forbindelser.

I dag er en stor del af de mulige naturområder opdyrket. Endvidere er de områder, som er i vedvarende græs, mange steder opsplittet i mange små lodder. Jordfordeling, oprettelse af græsningsfællesskaber eller andre måder at samle de mange små jordlodder til større enheder vil øge områdernes naturværdi.

Inden for de potentielle naturområder skal arealer i vedvarende græs fastholdes og udbygges ved hjælp af natur- og miljøstøtteordninger samt gennem information. Det skal ske i tæt samarbejde med lokale landbrugsorganisationer og landmænd.

En trussel for de sårbare naturområder i det åbne land er atmosfærisk nedfald af kvælstof. Kvælstof giver konkurrencestærke, hurtigt voksende planter en fordel, således at de mere nøjsomme plantearter udkonkurreres. Lokalt stammer den luftbårne kvælstof fra landbrug og visse former for virksomheder. Gennem arbejdet med godkendelser af landbrug og virksomheder skal det lokale kvælstof bidrag reduceres.

Internationale beskyttelsesområder

Internationale naturbeskyttelsesområder, det vil sige Ramsarområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder, indeholder levesteder for dyr og planter, som det på europæisk plan er vigtigt at beskytte.

Byrådet vil prioritere beskyttelsen i disse områder højt og arbejde for at forbedre og skabe større natursammenhæng i dem.

Fremtidig planlægning for natur

Den fremtidige planlægning for naturområderne kører ad to spor.

For de internationale naturbeskyttelsesområder har staten udarbejdet naturplaner. Kommunen har efterfølgende vedtaget handleplaner. I naturplanerne er målsætninger og retningslinjer for de internationale naturbeskyttelsesområder beskrevet. I handleplanerne er beskrevet, hvordan naturplanernes mål og retningslinjer nås. Anden planlægning i kommunen må ikke stride mod natur- og handleplanerne.

For de resterende § 3-arealer vil det stadig være naturkvalitetsplanen fra det tidligere Århus Amt, der er retningsgivende for administration og indsats, indtil der vedtages en ny kommunal naturkvalitetsplan for disse. Naturkvalitetsplanen indeholder målsætninger for de områder, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (naturområderne). Målsætningerne udtrykker, hvordan naturbeskyttelseslovens § 3 administreres, samt hvordan Byrådet vil arbejde for, at naturindholdet bevares og udvikles.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.