Byomdannelse

Mål

Byrådet:

  • Vil gennem fortætning og byomdannelse skabe mulighed for yderligere byggeri i Odder by i tråd med midtbyplanen. Det skal sikres, at kvaliteten i det offentlige byrum - belægninger, beplantning og byinventar – opretholdes og udbygges.
  • Vil arbejde for, at VitaPark Odder fortsat udbygges som et center for kultur, bevægelse og rekreative tilbud.
  • Vil arbejde for en fortsat omdannelse af erhvervsområder i Odder Nord.
  • Vil arbejde for etablering af grønne strøg i erhvervsområder i Odder Nord.
  • Vil arbejde for at give de overordnede indfaldsveje til centerområderne i Odder og Hov byer et grønt præg i form af beplantning – allétræer og lignende.
  • Vil arbejde for at realisere byomdannelsen af Hov Havn herunder skabe sammenhæng mellem byen og havnen.
Statisk kort

Redegørelse

Midtbyplanen har været og skal fortsat fungere som grundlag for udviklingen af de centrale dele af Odder by. Planen tager udgangspunkt i tre parallelle linjer, der kendetegner Odder midtby:

  • Det blå og grønne strøg bestående af Odder Å, torve og pladser, det grønne område ved Skovbakken og parken ved Odder Rådhus.
  • Handelsstrøget i form af gågaden.
  • Kirkestien, der er en lokalhistorisk sti, som løber gennem hele midtbyen.

Del af midtbyplanen er realiseret siden sidste planperiode med etablering af Polititorvet. Det har sikret, at Polititorvet bindes sammen med Tinghuset og er blevet et attraktivt byrum med kontakt til åen. Samtidig har realiseringen af planen betydet, at Rådhusets hovedindgang og park nu er forbundet direkte med midtbyen. Byrådet vil i den kommende periode undersøge om der er mulighed for en fortætning af midtbyen.

Byomdannelsesområder

VitaPark Odder, som er centralt beliggende såvel i forhold til bycenteret som den kollektive trafik, skal de kommende år fortsat byfortættes. Området er under omdannelse til et aktivt center med blandet bolig- og erhverv, åben-lav boligbebyggelse, etageboliger (op til 3 etager), sundhedscenter, kulturinstitutioner, erhvervshus (innovation og iværksætteri), bypark m.m.

Som et led i at binde VitaPark Odder sammen med Odder midtby skal der arbejdes med passagemuligheder over banearealet for gående og cyklister dels til letbanen, dels til bycenteret. Baneområdet har desuden stort potentiale for omdannelse i form af udbygning med boliger og erhverv.

Der er i den sidste planperiode udarbejdet en strukturplan for erhvervsområderne i Odder Nord. Der er givet mulighed for at planlægge for et lokalcenter med et samlet butiksareal på 3.000 m², hvor den enkelte butk maks. må være 1.000 m². Område til pladskrævende varegrupper er udvidet og i højere grad tilpasset til eksiterende forhold. 

Der er ligeledes udarbejdet en helhedsplan for Hov Havn for havnerelateret erhverv til bolig- og erhvervsformål. I den kommende planperiode vil Byrådet arbejde videre med byomdannelsen omkring Hov Havn.

Den overordnede vision er, at Hov skal udvikles til en maritim by med attraktive byrum og rekreative faciliteter, boliger, butikker og mindre erhverv, der forbinder byen med havet og som giver liv til byen hele året. Den kommende byomdannelse skal også have øje for de kvaliteter og potentialer, som kulturmiljøet omkring Strandgade, det gamle værft og den ældste del af havnen udgør.

Grønne indfaldsveje til Odder

Byrådet ønsker at gøre indfaldsvejen til Odder (Århusvej/Rådhusgade) mere grøn ved at plante vejtræer. Det gælder også den centrale del af vejen gennem Odder midtby, i det omfang det kan lade sige gøre. Derfor stiller Byrådet krav om etablering af træer langs vejen i forbindelse med gennemførelsen af diverse lokalplaner for såvel virksomheder som boliger, der støder op til Århusvej og Rådhusgade.

Samme strategi gælder for de øvrige indfaldsveje til Odder: Houvej, Kongshusvej og Ballevej.

Ved Houvej er der allerede i dag beplantning langs cykelstien på den gamle banestrækning Odder – Hov. Ligesom der er vejtræer i form af den fredede allé langs Kongshusvej.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.