Natur og potentiel natur

Retningslinjer

Naturområder og vandløb beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt potentielle naturområder fremgår af kortet.

I de § 3 beskyttede vandløb, de § 3 beskyttede naturområder, samt i de potentielle naturområder skal levesteder for vilde dyr og planter bevares og om muligt forbedres, jf. retningslinjerne for naturkvalitet.

Dyrkede arealer udpeget som potentielle naturområder skal så vidt muligt udgå af landbrugsmæssig omdrift, f.eks. ved at arealerne overgår til vedvarende græs eller vådområder.

Inddragelse af arealer i naturområder, potentielle naturområder og § 3-vandløb til formål, der kan forringe naturindholdet, skal så vidt muligt undgås.

Inddragelse af arealer i de potentielle naturområder til formål som kan vanskeliggøre, at landbrugsjord på et senere tidspunkt udgår af omdrift, skal så vidt muligt undgås.

Statisk kort

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre, at der skabes og opretholdes en sammenhængende grøn struktur af arealer i naturtilstand eller halvkultur, da det er af afgørende betydning for opretholdelsen af et rigt og varieret dyre- og planteliv.

Redegørelse

Naturområderne omfatter eksisterende natur såsom heder, overdrev, enge, strandenge, moser, vandhuller og vandløb, der efter naturbeskyttelseslovens § 3 er beskyttet mod tilstandsændringer. Herunder også områder i eksisterende byzone, selv om disse § 3-områder i nogle tilfælde kun er delvist beskyttet mod ændringer og således vil kunne bebygges.

De potentielle naturområder er landbrugsarealer, som i dag er i omdrift, dvs. jordbehandles hvert eller med få års mellemrum, men hvor Byrådet har ønske om, at naturindholdet øges gennem ekstensivering af landbrugsdriften.

Der er registreret ca. 900 beskyttede naturområder i kommunen, hvoraf de ca. 600 er vandhuller. Samlet set udgør naturområderne mere end 10 km2. Der findes 148 potentielle naturområder med et samlet areal på godt 19 km2. Der findes endvidere ca. 158 km beskyttet vandløb. De såkaldte § 3-vandløb.

Det er de enkelte naturområdets aktuelle tilstand der afgør, om et område er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Derfor vil antallet og arealet af § 3 beskyttede områder løbende ændre sig. Undtaget er § 3-vandløbene, der er konkret udpeget.

Byrådets indsats for at bevare og øge naturindholdet gennem ekstensivering af landbrugsdriften vil i videst muligt omfang blive kombineret med nationale og internationale natur- og miljøstøtteordninger.

Potentielle naturområder

I Kommuneplanen er der udpeget 3 km2 nye potentielle naturområder. De nye områder ligger fortrinsvis inden for nye økologiske forbindelser.

Potentiel natur, der ønskes udtaget af omdrift

Arealerne, der ønskes udtaget af omdrift, opfylder en af nedenstående betingelser:

  • Vil kunne udvikle en karakteristisk og værdifuld natur.
  • Vil kunne danne forbindelse mellem eksisterende naturområder.
  • Kan forbedre naturområdernes sammenhæng og dermed fungere som såkaldte spredningskorridorer for planter og dyr.

Andre arealanvendelser

Retningslinjerne giver Byrådet mulighed for at modsætte sig ændringer af arealanvendelser, som kan modvirke opfyldelsen af den langsigtede målsætning for de potentielle naturområder. Det kan være visse bygge- og anlægsarbejder, tilplantning eller indholdet i ny lokalplanlægning.

Landbrugethar mulighed for at plante skov på omdriftsarealer, med mindre det er i strid med retningslinjerne for skovrejsning uønsket, fredninger, naturbeskyttelseslovens bestemmelser eller anmeldeordningen om visse aktiviteter i Natura 2000 områderne, jf. bilag 2 i naturbeskyttelsesloven.

Interesseafvejning

Ekstensivering af landbrugsdriften har ikke kun en positiv betydning for dyr og planter, men også for vandkvaliteten i vandløb og søer, samt i visse tilfælde for beskyttelsen af grundvand, idet udvaskning og afstrømning af næringsstoffer fra landbrugsarealer nedsættes.

Afgrænsningen af potentielle naturområder i forhold til landbrugsområderne er resultatet af en samlet afvejning af interesser. Dannelse af nye naturområder prioriteres højest på de arealer, hvor naturgevinsten bliver størst i forhold til det produktionstab, der er forbundet med opgivelsen af sædvanlig landbrugsmæssig drift. Der er derfor især tale om lavtliggende fugtige ådale, lavbundsarealer, stejle skrænter og jord af ringe bonitet.

Landbrugsdrift

Byrådet ønsker at tilskynde og støtte, at dyrkede arealer udpeget som potentielle naturområder udgår af omdrift, hvor dette kan medvirke til at øge naturkvaliteten i eksisterende naturområder og skabe større sammenhænge mellem naturområder.

Byrådet vil arbejde for den ønskede udvikling gennem sin administration af naturbeskyttelsesloven, støtte til driftsomlægninger, naturgenopretning, naturpleje og naturovervågning.

Byrådets egen indsats søges suppleret mest muligt med stats- og EU-midler. Støtteordningerne er i høj grad målrettet mod de internationale naturbeskyttelsesområder.

Støtte til ekstensivering af landbrugsdriften inden for de kunstigt afvandede, inddigede områder bør normalt kun gives, hvis de naturlige vandstands- og oversvømmelsesforhold genskabes ved fjernelse af diger.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.