Ældre og handicappede

Mål

Byrådet:

  • Vil støtte op om borgernes mulighed for at leve et værdigt liv. 
  • Vil sikre, at borgerne har mulighed for at indgå i fællesskabet.
  • Vil skabe attraktive rammer for kommunens voksne med særlige behov.

Redegørelse

Som et led i formuleringen af Politik for voksne med særlige behov, har Byrådet vedtaget den overordnede vision samt en række pejlemærker for det fremadrettede arbejde. Visionen handler bl.a. om at skabe attraktive rammer for kommunens ældre og handicappede. F.eks. at kommunen kan tilbyde det nødvendige antal tidssvarende ældre- og plejeboliger.

Ældre

Odder Kommune har valgt at nedlægge plejeboliger i oplandsbyerne og har nu udelukkende plejeboliger af nyere dato samlet i Odder by.

Der er to kommunale plejecentre i Odder Kommune. Stenslundcentret, der blev indviet i 1999 og har plads til 54 borgere, og Bronzealdervej, der blev indviet i 2009 og har plads til 60 borgere. Hertil kommer Skovbakkehjemmet, der er et friplejehjem drevet af Danske Diakoner. Skovbakkehjemmet har plads til 40 borgere. Det vurderes løbende, om Odder Kommune råder over et tilstrækkeligt antal plejeboliger. Udover plejecentrene er der samlet en række funktioner på Ålykkecentret, der blandt andet rummer daghjem, korttidsafsnit, sygeplejeklinik samt Aktivitetshuset.

Handicappede

Odder Kommune har visitations- og anvisningsretten til boliger i følgende 3 tilbud:

Rosenhuset: I umiddelbar tilknytning til Rosenhuset er der 21 lejligheder, der fortrinsvist er forbeholdt borgere med psykiatriske problemstillinger. Boligerne udlejes af Lejrbo. Boligerne er som udgangspunkt forbeholdt borgere fra Odder Kommune.

Åhusene: I umiddelbar tilknytning til Åhusene er der 26 lejligheder, der fortrinsvist er forbeholdt borgere med udviklingshandicap. Basen består af ét fællesrum og 9 lejligheder. Her er der personale tilknyttet dagligt fra kl. 8.00 -22.00. Broen består af 11 lejligheder og én fælleslejlighed, som de 11 lejligheder er fælles om. Her er der flere gange dagligt opsyn af personalet fra Åhusene. I umiddelbar tilknytning til Åhusene er der desuden 6 lejligheder, der bl.a. anvendes til udslusning fra Basen og Broen. Boligerne udlejes af DOMI og er som udgangspunkt forbeholdt borgere fra Odder Kommune.

Fabos: Fabos er et døgntilbud til borgere med udviklingshandicap. Hjørnet gr. 1+2 består af 13 lejligheder der administreres af Boligselskabet Østermarken. Hjørnet gr. 3 består af 6 værelser, hvor der ikke er selvstændigt bad og køkken. Det er bygget efter Serviceloven § 108 og udlejes af Odder Kommune. Krogen består af 10 lejligheder, der udlejes af Lejerbo. Fabos sælger pladser til borgere fra både Odder og andre kommuner.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.