1 E 11 (1)

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  1 E 11 (1)

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  1

 • Max. bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bebygget grundareal i %

  50%

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom lettere ikke generende erhvervsvirksomheder, kontorerhverv, liberale erhverv, engrosvirksomhed, lager- og værkstedsformål samt detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper. Der må ikke etableres nye boliger i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Det samlede bruttoetageareal til butikker må ikke overstige 15.000 m2. Butikker må have et bruttoetageareal på maksimalt 3.000 m2, dog kan der indrettes 2 butikker med et bruttoetageareal på maksimalt 5.000 m2. Ny bebyggelse opføres i vejbyggelinien. Uanset den maksimale bygningshøjde kan mindre bygningsdele gives en større højde ud fra kommunens konkrete vurdering. Bebyggelse og forarealer langs Århusvej skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed langs indfaldsvejen. Udendørs udstilling, skilte og reklameflag tilpasses helheden og må ikke være til gene for trafiksikkerheden. Der skal udlægges de fornødne parkeringsarealer. Dog må der ikke etableres parkering mellem bebyggelse og Århusvej/Rådhusgade.

 • Opholds- og friarealer

  Arealerne langs indfaldsvejen til Odder (Århusvej/ Rådhusgade) samt langs Knudsminde, nærmest Århusvej, skal fremstå attraktivt med en grøn karakter, fx med opstammede træer langs vejen. Langs indfaldsvejen skal der sikres en god visuel helhedsvirkning.

 • Infrastruktur

  Overkørslerne direkte til Århusvej og Rådhusgade skal begrænses mest muligt, hvorfor der maksimalt kan anlægges én overkørsel pr. to ejendomme.

 • Status

  Vedtaget