5.BE.1

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  5.BE.1

 • Kommuneplanrammens nummer

  5.BE.1

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  Hou

 • Max. bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra området som helhed

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde

  20

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Dele af området ligger inden for centerområdet i Hov. Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og erhverv. I området må ikke opstilles gevinstgivende spilleautomater. Inden for området skal sikres areal til bådoplag om vinteren.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der kan opføres ny bebyggelse med sadeltag i 2 - 4 etager samt to bygninger i 5 etager. Visuel kontakt til vandet opretholdes. Vedrørende det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og de maksimale butiksstørrelser for detailhandel henvendes til kommuneplanens retningslinjer for detailhandel, under "Byggeri og infrastruktur" - "Bebyggelse" - "Detailhandel".

 • Opholds- og friarealer

  Der skal friholdes et areal langs vestkajen på minimum 6,0 m til promenade for at sikre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder.

 • Miljøforhold

  Området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen. Ny bebyggelse skal etableres med en min. gulvkote på 2,6 m over DVR90 af hensyn til klimasikring mod oversvømmelse. Endvidere skal der laves en klimasikring for hele området jf. Udviklingsplan for klimasikring af Hou.

 • Status

  Forslag