1.OF.4

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  1.OF.4

 • Kommuneplanrammens nummer

  1.OF.4

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  1

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Offentlige formål

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelsesprocent maks. 50 af området som helhed Maks antal etager 3 Maks. bygningshøjde 15 m Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er idrætshaller samt skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for bygningers og anlægs drift. Odder Valgmenighedskirke, som udgør en del af rammeområdet, er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Disse kvaliteter skal så vidt muligt bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Efter vurdering skal om-fattende bygningsmæssige ændringer eller nedrivninger af bygninger udpeget som del af kulturmiljøet forelægges Byrådet.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som kirke, kirkegård, efterskole, højskole, kursuscenter, gymnasium, og andre institutioner for børn, unge og ældre. I tilknytning til de nævnte anvendelser kan etableres kollegieboliger, mindre værksteder, fjernvarmecentral og anlæg til klimatilpasning og regnvandshåndtering m.m. Derudover kan bevaringsværdig bebyggelse inden for kommuneplanens udpegning af kulturmiljø nr. 35 anvendes til undervisnings, kultur- og foreningsvirksomhed m.v. samt til beboelse og liberale erhverv, serviceerhverv og lignende, som ikke medfører megen erhvervsrelateret kørsel eller væsentlig udvidelse af parkeringsfaciliteterne i området

 • Zonenotat

  Byzone

 • Lokalplaner og byplanvedtægter inden for rammen

  Partiel byplanvedtægt nr. 26 Lokalplan nr. 1141 Lokalplan nr. 1061 Lokalplan nr. 1013

 • Status

  Forslag